Management dobrovolnictví v programu Pět P v Jindřichově Hradci

Název práce: Management dobrovolnictví v programu Pět P v Jindřichově Hradci
Autor(ka) práce: Slavíková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Luštický, Martin
Oponenti práce: Havlová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá dobrovolnictvím v sociálních službách. Cílem práce je na základě zjištěných dobrých praktik navrhnout ucelený set manažerských aktivit, vedoucích ke zlepšení práce s dobrovolníky v programu Pět P v Jindřichově Hradci, a to v oblasti získávání dobrovolníků, řízení jejich činnosti, kontroly, hodnocení, motivace a vztahu s veřejností. Práce se zabývá činností neziskových organizací, v rámci níž se soustředí na činnost dobrovolníků pracujících s fyzicky a sociálně handicapovanými dětmi a mladistvými. Využitím metody benchmarkingového šetření se snaží zefektivnit manažerské činnosti v dané organizaci. Výstupem práce je vytvoření vlastního návrhu opatření, který by se měl zaměřovat na zavádění nových metod týkajících se zvýšení činnosti dobrovolníků v programu Pět P v Jindřichově Hradci.
Klíčová slova: management dobrovolnictví; dobrovolnictví; nezisková organizace; benchmarking
Název práce: Volunteer Management in the 5P Program in Jindřichův Hradec
Autor(ka) práce: Slavíková, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Luštický, Martin
Oponenti práce: Havlová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with volunteering in social services. The aim of the work is to suggest a comprehensive set of managerial activities based on identified good practices, which leads to the improvement of work with volunteers in the program "Pět P" in Jindrichuv Hradec, in the area of recruiting the volunteers, managing their activities, monitoring, evaluation, motivation and public relations. The thesis follows activities of non-profit organizations by virtue of which concentrates on the work of volunteers dealing with handicapped children and juveniles. Using the method of benchmarking investigation seeks to streamline management activities of the organization. The outcome of this work is to create custom draft measure, which is focusing on implementation of new methods related to the increase of volunteers in the program "Pět P" in Jindrichuv Hradec.
Klíčová slova: a non profit organization; benchmarking; volunteer management; volunteering

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 11. 2014
Datum podání práce: 30. 6. 2015
Datum obhajoby: 14. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50145/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: