Bitcoin jako alternativní investice v porovnání se zlatem po finanční krizi roku 2008

Název práce: Bitcoin jako alternativní investice v porovnání se zlatem po finanční krizi roku 2008
Autor(ka) práce: Langmajerová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ševčíková, Michaela
Oponenti práce: Klepek, Cyril
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zodpovědět otázku vhodnosti bitcoinu jako investiční možnosti v porovnání se zlatem. Teoretická část vysvětluje důsledky krize roku 2008 a výhody investování. Dále práce popisuje situaci na finančním trhu a vysvětluje koncepty nezbytné pro analýzu v navazující části práce. Praktická část popisuje investiční alternativy se zaměřením na bitcoin a zlato. Její součástí je formulace ekonometrického modelu. Model analyzuje míru vlivu tří faktorů na cenu bitcoinu, kterými jsou nabídka a poptávka po bitcoinu, makroekonomické faktory a atraktivnost bitcoinů pro investory. V poslední kapitole jsou kvalitativní i kvantitativní vlastnosti bitcoinu srovnány se zlatem. Práce dochází k závěru, že determinující pro cenu bitcoinu je atraktivnost pro investory a z toho důvodu není bitcoin oproti zlatu vhodnou dlouhodobou investicí.
Klíčová slova: finanční krize; virtuální měna; zlato; peníze; investice; bitcoin
Název práce: Bitcoin as an alternative investment in comparison with gold after financial crisis in the year of 2008
Autor(ka) práce: Langmajerová, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Ševčíková, Michaela
Oponenti práce: Klepek, Cyril
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of bachelor thesis is to answer the question of suitability of bitcoin as an investment possibility in comparison with gold. The theoretical part explains consequences of the crisis in the year of 2008 and advantages of investing. Moreover the work describes the situation of financial market and explains concepts which are necessary for the following part. The practical part describes investment alternatives with the focus on bitcoin and gold. The formulation of the econometric model is included. The model analyses the degree of influence of three factors on bitcoin price which are supply and demand for bitcoin, macroeconomic impact and attractiveness of bitcoin for investors. The quantitative and qualitative characters of bitcoin are compared with gold. The thesis concludes that the price is mainly determined by attractiveness for investors therefore bitcoin is not suitable as a long-term investment against gold.
Klíčová slova: gold; investment; money; bitcoin; virtual currency; financial crisis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 14. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52165/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: