Analýza faktorů ovlivňujících nezaměstnanost v Ústeckém kraji

Název práce: Analýza faktorů ovlivňujících nezaměstnanost v Ústeckém kraji
Autor(ka) práce: Abu Zummarová, Adriana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brožová, Dagmar
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje faktory ovlivňující nezaměstnanost v Ústeckém kraji. Na základě sestaveného panelu pro 7 okresů Ústeckého kraje v letech 2005 -- 2013 s celkovým počtem 63 pozorování byl proveden odhad ekonometrického modelu. Byly zkoumány veličiny ze škály demografických a ekonomických faktorů kraje. Nejvýznamněji se z nich projevila reálná průměrná hrubá mzda, podíl žen v populaci a podíl cizinců v populaci. Komparativní modely mužské a ženské nezaměstnanosti potvrdily vyšší citlivost mužů na změny reálné průměrné hrubé mzdy a podílu cizinců v kraji. Proměnná reprezentující vzdělání nemohla být z důvodu multikolinearity proměnných zahrnuta do modelu a byla podrobena dílčí analýze, která potvrdila negativní vztah vyššího vzdělání a podílu nezaměstnaných osob.
Klíčová slova: nezaměstnanost; regresní analýza; trh práce
Název práce: Analysis of unemployment determinants in Ústecký region
Autor(ka) práce: Abu Zummarová, Adriana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Brožová, Dagmar
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyze the determinants of unemployment in Ústecký region. The panel data for 7 regional districts from period 2005 -- 2013 with total of 63 observations were used to construct the econometric model estimate. The model included variables from demographic and economic characteristic of the region. Real gross average wage, share of women in population and share of foreigners in population have been found the most significant. Comparative models of male and female unemployment proved, that male unemployment is more sensitive to wage change as well as to share of foreigners in population. Education variable had to be withdrawn from the model due to high multicollinearity, therefore it was tested on a separate model, which proved the negative relationship between share of tertiary educated population and share of unemployed.
Klíčová slova: unemployment; regression analysis; labor market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 5. 2014
Datum podání práce: 30. 8. 2014
Datum obhajoby: 9. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48088/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: