Zahraniční politika frankistického Španělska v 50. letech 20. století se zaměřením na spolupráci s USA

Název práce: Zahraniční politika frankistického Španělska v 50. letech 20. století se zaměřením na spolupráci s USA
Autor(ka) práce: Šlapáková, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Fabianková, Klára
Oponenti práce: Szobi, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem této práce je popis vývoje mezinárodních vztahů a zahraniční politiky Španělska v období 1945-1959. Teoretická část práce se především zaměřuje na charakteristika režimu a jeho typologickému zařazení jako režim autoritativní, byrokraticko-militaristický. Dále popisuje postoj Španělska během druhé světové války a jeho neutralitu. Analytická část práce se zaměřuje na období izolace mezi lety 1945-1959, institucionální změny v 50. letech a hodnocení spolupráce s USA. Cílem práce potvrzení hypotézy, že spolupráce a hospodářská pomoc od USA výrazně přispěly k tzv. španělskému hospodářskému zázraku. Americká podpora pomohla upevnit stabilitu Frankova režimu po druhé světové válce a pomohla otevřít španělskou ekonomiku, což vedlo spolu se Stabilizačním plánem 1959, který celkově liberalizoval obchod a ekonomiku, k hospodářskému růstu Španělska v letech 1959-1973.
Klíčová slova: Frankova diktatura; autarkie; mezinárodní izolace 1945-53; fašismus; španělský hospodářský zázrak
Název práce: Foreign policy of Franco Spain in the 50s of the 20th century focusing on cooperation with the US
Autor(ka) práce: Šlapáková, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Fabianková, Klára
Oponenti práce: Szobi, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The content of this paper is a description of a development in international relationships and foreign trade of Spain in the period of 1945-1959. The theoretical part of this thesis if focused primarily on the characteristics of the regime and its typological classification as a bureaucratic-military authoritarian regime. It also describes the position of Spain during World War II and its neutrality. The analytical part of thesis focuses on the isolation period of 1945-1959, the institutional changes in the 50s and evaluating of cooperation with the U.S. The aim of this thesis is to confirm the hypothesis that the cooperation and economic assistance from the United States contributed significantly to the so-called Spanish economic miracle. US support helped strengthen the stability of the Franco regime after World War II and helped open the Spanish economy, which has led together with the stabilization plan of 1959 which liberalized trade and overall economy, to economic growth in Spain in the years from 1959 to 1973.
Klíčová slova: international isolation 1945-1953; fascism; spanish economic miracle; autarchy; Franco dictatorship

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2014
Datum podání práce: 23. 5. 2014
Datum obhajoby: 14. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47058/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: