Ekonomický růst a regionální rozvoj v Chile

Název práce: NATIONAL ECONOMIC GROWTH AND REGIONAL DEVELOPMENT IN CHILE
Autor(ka) práce: Brúderová, Ivana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Gutiérrez Chvalkovská, Jana
Oponenti práce: Benáček, Vladimír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Topic of territorial inequalities has gained importance recently, with increased number of authors investigating the topic in Latin American region, where it became a serious issue. Chilean incapability to export a benefits of its national growth to the regions, are a matter of concern of Chilean government as territorial inequalities already prevents the country in further increasing its level of national aggregate growth. Through analysis of economic, demographic, and labor market indicators over the 2000-2012 period on regional level I identify slow and fast growing regions, regions endangered by population decline and answer a question if national Chilean economic growth is visible also in its regions or strictly concentrated in a capital, Santiago. The differences in results of calculations based on administrative and functional regions division demonstrate the need of change in regional approach of Chilean National statistical office such as putting greater focus on rural-urban partnerships in order to unlock the growth potential of Chilean regions.
Klíčová slova: territorial inequality; regional development; Chile
Název práce: Ekonomický růst a regionální rozvoj v Chile
Autor(ka) práce: Brúderová, Ivana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Gutiérrez Chvalkovská, Jana
Oponenti práce: Benáček, Vladimír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Téma územních nerovností se dostala do povědomí jenom nedávno, se zvýšeným počtem autorů zkoumajících téma v latinskoamerického regionu, kde se z ní stal závažný problém. Neschopnost Chile exportovat benefity svého národního růstu do regionů, jsou důvodem k znepokojení jelikož územní nerovnosti již brání zemi dále udržitelně zvyšovat svou úroveň celonárodního růstu. Prostřednictvím analýzy ekonomických, demografických, a ukazatelů trhu práce v období let 2000-2012 na regionální úrovni identifikuju pomalé a rychle rostoucí regiony, oblasti ohrožené poklesem populace a hledám odpověď na otázku, zda národní chilský ekonomický růst je patrný také v regionech nebo striktně soustředěn v hlavním městě, Santiagu. Rozdíly ve výsledcích výpočtů založených na správním a funkčním členení regionů ukazují potřebu změny v regionálním přístupu země, za účelem využití růstového potenciálu chilských regionů.
Klíčová slova: územní nerovnosti; regionální rozvoj; Chile

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická a regionální studia Latinské Ameriky
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 5. 2015
Datum podání práce: 14. 8. 2015
Datum obhajoby: 14. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53107/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: