Zaměstnávání OZP jako součást Diversity managementu ve společnosti IBM

Název práce: Zaměstnávání OZP jako součást Diversity managementu ve společnosti IBM
Autor(ka) práce: Kociánová, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Koubková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce zkoumá problematiku zaměstnávání OZP jako součást Diversity managementu. Součástí práce je analýza aktuální situace s ohledem na toto téma ve společnosti IBM prostřednictvím tzv. Checklistu diverzity. Cílem je navrhnout postup pro optimalizaci v této oblasti. Pro zefektivnění procesu náboru OZP je praktická část doplněna analýzou trhu agentur podporovaného zaměstnávání a jejich poskytovaných služeb. Práce je uzavřena zmapováním možností získání finanční podpory pro zaměstnání osob se speciálními potřebami. Pro obě uvedené analýzy byla využita metoda polostrukturovaného rozhovoru z důvodu získání co největšího množství informací. Spolu se zásadami komunikace s OZP obsaženými v teoretické části pak práce může sloužit jako manuál pro oblast zaměstnávání osob se speciálními potřebami.
Klíčová slova: Osoby se speciálními potřebami; Zaměstnávání OZP; Diverzita; Diversity management; Podporované zaměstnávání
Název práce: Employment of people with disabilities as part of Diversity management in IBM
Autor(ka) práce: Kociánová, Andrea
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Koubková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is focused on employment of people with special needs as part of Diversity management. The thesis includes the analysis of current situation in IBM focused on Diversity management using special Checklist for diversity. Objective of the thesis is then to identify opportunities for optimization of the processes with focus on employment of people with disabilities. For more effective recruitment process, thesis includes also analysis of agencies of supported employment and the services provided. The practical part is supplemented by mapping of possibilities for getting financial support for employment of people with disabilities. For both analyses, semi structured interviews were used. Together with the basic principles for communication with people with special needs described in theoretical part, the thesis may serve as a manual for employment of those people not only for IBM.
Klíčová slova: People with special needs; Employment of people with disabilities; Diversity; Diversity management; Supported employment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra psychologie a sociologie řízení

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 11. 2014
Datum podání práce: 24. 8. 2015
Datum obhajoby: 8. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50160/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: