Zestavení Portfolia a Mezinárodní diverzifikace během krize

Název práce: Portfolio construction and international diversification during crisis
Autor(ka) práce: Farský, Samuel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Pour, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Portfolio diversification is a procedure by which investor allocates and divides his or her funds into different type of securities. Unlike the investing all the funds solely into one security, diversification enables to reduce the risk of an investment by splitting one big risk into several small, unrelated risks. This master thesis examines the problem of diversification during a financial crisis, when usually the risk of an investment and uncertainty of future incomes from investment is relatively higher. The main goal of this thesis is to define whether is it more efficient and beneficial to diversify the portfolio solely from national securities or conversely to diversify internationally. In the theoretical part, it offers literature background on topics related to capital market, fundamentals of portfolio and fundamental analysis. In the empirical part it examines the risk and return of three national portfolios on monthly basis during a 10-year investment period, which is separated into three individual periods, in order to better observe the impacts of crisis. In order to fulfill the main goal of the thesis, composite international portfolio was constructed and observed on the same manner as the three national portfolios. Afterwards the outcomes were compared and conclusions were stated. Internationally diversified portfolio has not achieved remarkably better result than individual national portfolios. Therefore, it may be concluded that there is no strong need for an investor to diversify his or her portfolio internationally, as it does not show better results as nationally diversified portfolios.
Klíčová slova: Rate of Return; Investor; Diversification; Risk; Capital Market; Portfolio
Název práce: Zestavení Portfolia a Mezinárodní diverzifikace během krize
Autor(ka) práce: Farský, Samuel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Pour, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diverzifikace portfolia je proces, v rámci kterého investor rozdělí a investuje finanční prostředky do vícero typů sekurít. Na rozdíl od investování jenom do jedné sekurity, diverzifikace umožňuje snížení rizika investice, a to rozdělením jednoho rizika do skupin menších nesouvisejících rizik. Předmětná diplomová práce zkoumá otázku diverzifikace v průběhu finanční krize, v době kdy je riziko investic a nejistota budoucích investičních zisků relativně vysoká. Hlavním cílem této práce je určit, jestli v době finanční krize je prospěšnější a efektivnější diverzifikovat portfolio jenom z národních sekurít nebo naopak, mít mezinárodně diverzifikované portfolio. Teoretická část práce je tvořena literárním přehledem a základními modely finančního trhu, teorií portfolia a fundamentální analýzou. Empirická část mapuje rizikovost a ziskovost tří národních portfolií na měsíční báze v trvání desetileté investiční doby. Sledovaná investiční doba je rozdělena na tři období z důvodu lepšího sledování dopadů krize. Z důvodu naplnění cíle diplomové práce došlo k vytvoření mezinárodního portfolia, které bylo následně srovnáváno s třemi národními portfolii, a to na stejné báze. Mezinárodní diverzifikační portfolio nedosáhlo výrazně lepších výsledků ve srovnání s jednotlivými národními portfolii. Proto je možné konstatovat, že pro investora nemá velký význam diverzifikovat své portfolio mezinárodně, protože to nevykazuje lepších výsledků než národně diverzifikované portfolia.
Klíčová slova: Investiční zisk; Riziko; Investor; Kapitálový trh; Diverzifikace; Portfolio

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2014
Datum podání práce: 30. 8. 2015
Datum obhajoby: 2. 10. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49782/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: