Problematika rusko-českého mezijazykového transferu v rámci výuky českého odborného ekonomického jazyka na Vysoké škole ekonomické v Praze

Název práce: Problematika rusko-českého mezijazykového transferu v rámci výuky českého odborného ekonomického jazyka na Vysoké škole ekonomické v Praze
Autor(ka) práce: Filip, Martin
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Hlavičková, Vlasta
Oponenti práce: Höppnerová, Věra; Hříbková, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nezbytnou součástí studijních předpokladů studentů i profesního uplatnění absolventů VŠE v Praze jsou znalosti odborného ekonomického jazyka. Cílem předkládané disertační práce je přispět ke zkvalitnění a zefektivnění výuky odborného českého jazyka pro zahraniční studenty VŠE, s prioritním zaměřením na studenty rusky mluvící. Na základě teoretických východisek, splnění stanovených cílů a potvrzení hypotéz práce popisuje a zdůvodňuje, jak a nakolik ovlivňuje v morfologickém a lexikálním jazykovém aspektu ruský jazyk v případě rusky mluvících studentů proces osvojování českého odborného jazyka. Výzkumná část práce prostřednictvím analýzy odpovědí testového dotazníku potvrzuje skutečnost, že mezijazykový vliv je v případě českého odborného jazyka velice silný a projevuje se značnou měrou jak pozitivně, tak i negativně. Bylo prokázáno, že důležitými faktory ve výuce jsou: původ zahraničního studentů, úroveň jejich znalosti ruského jazyka i úroveň znalosti ruského jazyka na straně vyučujících. Na výzkumnou část práce navazují didaktická doporučení a návrhy konkrétních metodických postupů a cvičení pro co nejdůslednější omezení negativních vlivů ruského jazyka při osvojování českého odborného jazyka při výuce na VŠE v Praze.
Klíčová slova: zahraniční student; mezijazykový transfer; výuka; odborný ekonomický jazyk; ruský jazyk
Název práce: The Russian-Czech interlanguage transfer issues in pursuance of professional economic language teaching in the University of Economics in Prague
Autor(ka) práce: Filip, Martin
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Hlavičková, Vlasta
Oponenti práce: Höppnerová, Věra; Hříbková, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
An essential part of the prerequisite for studying of students and employment process of graduates of UEO is the knowledge of professional economic language. The aim of this dissertation is to contribute to the quality and efficiency of teaching the professional Czech language for foreign students in the University of Economics with a focus on Russian-speaking students. Based on theoretical studies the confirmation of dissertation hypothesis and the achievement of work objects describe and give reasons how and how much the Russian language affects the morphology and lexical linguistic aspects in the case of Russian-speaking students during the process of learning the professional Czech language. The research part of the work with the help of the questionnaire responses analysis confirms the fact that the interlanguage influence in the case of Czech professional language is very strong and is greatly manifested in both positive and negative ways. It was proved that important factors in education are: the origin of foreign students, their level of knowledge of Russian language and teachers' level of Russian language knowledge. The research part is followed by didactic recommendations and proposals of specific methodological procedures and exercises for the most consistent limiting of the negative effects of the Russian language while learning the Czech professional language at the University of Economics in Prague.
Klíčová slova: teaching; the Russian language; professional economic Czech language; interlanguage transfer; foreign student

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Teorie vyučování ekonomických předmětů
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Fakulta mezinárodních vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 7. 2014
Datum podání práce: 16. 8. 2015
Datum obhajoby: 16. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53651/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: