Finanční analýza Tesco a Carrefour

Název práce: Financial Analysis of Tesco and Carrefour
Autor(ka) práce: Cipka, Matej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Oponenti práce: Staňková, Anna
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The diploma thesis "Financial analysis of Tesco and Carrefour" is mainly devoted to understand the economic and financial changes in retail business industry. The main idea is to compare two companies -- Tesco and Carrefour. Comparison consist of deep analysis of changing behaviour over the years of both companies together with analysis of economic data from annual reports which are published every year. It is very important to understand these information, because nowadays is retail industry highly dependent on the global economic changes. Most of the data is analysed over past three years, because recent economic stability is immoderately fluctuating and it could show high distortions of calculations. We will be able to answer which company is in better economic and financial position and which company is better to invest. The thesis is divided into two parts, theoretical part and practical part. From the first part is possible to understand the philosophy and conditions of the analysis. It contains explanation of analysis tools like PESTE analysis, SWOT analysis and explanation of financial calculations. All of these data are used in the second part of the analysis -- practical part -- where they are applied on two companies -- Carrefour and Tesco. It consist of revue of analysed companies to better understand their position globally, continued with practical analysis where tools as profitability, liquidity, performance and financial and economic behavior tools were used. Thesis is finished with comparison of horizontal and vertical analysis, where data from annual reports were measured. All of these data are summarized and valuated, to see the actual results of the thesis.
Klíčová slova: Financial analysis; PESTE analysis; SWOT analysis
Název práce: Finanční analýza Tesco a Carrefour
Autor(ka) práce: Cipka, Matej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Oponenti práce: Staňková, Anna
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce "Finanční analýza Tesco a Carrefour" je věnována hlavně porozumětní hospodářské a finanční situace v maloobchodním průmyslu. Hlavní myšlenkou je porovnat dvě společnosti - Tesco a Carrefour. Srovnání se skládá z hluboké analýzy změny chování obou společností spolu v průběhu let spolu s analýzou ekonomických dat z výročních zpráv, které jsou zveřejněny každý rok. Je velmi důležité pochopit tyto informace, protože v dnešní době je maloobchodní průmysl vysoce závislý na globálních ekonomických změnách. Většina dat je analyzována v průběhu posledních tří let, protože nedávná ekonomická stabilita je neúměrně kolísavá a to by mohlo vyústit v vysokém skreslení výpočtů. Budeme schopni odpovědět, která společnost má lepší hospodářskou a finanční situaci, a do které společnosti je relativně lepší investovat. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. Z první částije možné pochopit filozofii a podmínky analýzy. Obsahuje vysvětlení analytických nástrojů, jako PESTE analýza, SWOT analýza a vysvětlení finančních výpočtů. Všechny tyto údaje se používají v druhé části analýzy - Praktická část - tam, kde jsou aplikovány na obě společnosti - Carrefour a Tesco. Skládá se z dosavadních informací o analyzovaných firmách aby bylo možné lépe pochopit jejich pozici na celém světě, a pokračuje s praktickou analýzou, kde byly použity nástroje jako rentabilita, likvidita, výkon a finanční a ekonomické nástroje chování. Práce je dokončena s porovnáním horizontální a vertikální analýzy, kde byly naměřené údaje z výročních zpráv. Všechny tyto údaje jsou shrnuty a oceňeny, kde vidět skutečné výsledky práce.
Klíčová slova: PESTE analýza; SWOT analýza; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting for Common Europe
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 4. 2015
Datum podání práce: 17. 8. 2015
Datum obhajoby: 6. 11. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52813/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: