Vliv cause related marketingu na spotřebitele v ČR

Název práce: Vliv cause related marketingu na spotřebitele v ČR
Autor(ka) práce: Kovářová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Hošková, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá vliv cause related marketingových kampaní na spotřebitele v ČR. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je kromě vymezení CRM věnována pozornost i CSR jakožto konceptu, ze kterého se CRM vyvinul. Pro zjištění situace na českém trhu byly analyzovány vybrané CRM kampaně a zjištěny jejich vlastnosti, díky nimž byly kampaně ne/úspěšné. Protože komerční společnosti hodnotí CRM kampaně pouze podle výše vybrané částky, je obtížné zjistit reálný vliv kampaní na spotřebitele. Proto se součástí praktické části práce stal vlastní dotazníkový průzkum s cílem tento vliv kampaní získat od samotných spotřebitelů. Výsledky jsou porovnány s americkými studiemi a jsou shrnuty do tzv. ideální kampaně, která je pro názornost aplikována na vybrané bankovní společnosti.
Klíčová slova: kampaň; cause related marketing; sociální problém; spotřebitel; cause-fit; nezisková organizace
Název práce: The impact of Cause Related Marketing on the consumers in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Kovářová, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Hošková, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the impact of cause related marketing campaigns on the customers in the Czech Republic. The thesis is divided into theoretical and practical parts. Within the theoretical part, the attention is paid to the determination of CRM, as well as to the CSR concept, on whose grounds CRM is based on. For the findings about the situation on the Czech market regarding CRM, chosen CRM campaigns were analyzed together with its particular campaign characteristic, which cause the campaign to be un/successful. Because commercial subjects evaluate the campaigns according to the gathered amount of money, it is difficult to find out the real impact of CRM campaigns. Therefore, the own survey became a part of the practical part of the thesis with the aim to find out this impact directly from the customers. The results were compared with the American studies and are summed up into the ideal campaign, which is introduced on the chosen bank company.
Klíčová slova: social problem; consumer; cause-fit; non-profit organisation; campaign; cause related marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 2. 2015
Datum podání práce: 4. 12. 2015
Datum obhajoby: 1. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51197/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: