Řízení kvality v hotelnictví a její vliv na spokojenost hosta

Název práce: Řízení kvality v hotelnictví a její vliv na spokojenost hosta
Autor(ka) práce: Vyskočilová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jenčková, Jiřina
Oponenti práce: Abrhám, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá managementem kvality služeb v hotelnictví. Konkrétně je zaměřena na analýzu řízení jakosti a hodnocení spokojenosti hostů vybraného pětihvězdičkového hotelu v Praze. Účelem práce je zorientování se v systému, prostřednictvím kterého hotel zkoumá spokojenost hostů, zjištění jeho možností a vygenerování údajů, které budou sloužit managementu hotelu. Teoretická část práce poskytuje nástin základních metod managementu kvality a také se věnuje řízení vztahu se zákazníkem. Praktická část obsahuje zhodnocení standardů a nástrojů používaných v hotelu Boscolo Prague spolu s analýzou kvality služeb a spokojenosti hosta. Pozornost je věnována také efektivitě nových opatření zavedených za účelem zvýšení spokojenosti hostů. Závěrečná část je věnována vyhodnocení výstupů z analýzy a doporučením pro možná zlepšení.
Klíčová slova: kvalita služeb; řízení kvality; jakost; spokojenost zákazníka
Název práce: Quality management in the hotel industry and its impact on guest satisfaction
Autor(ka) práce: Vyskočilová, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jenčková, Jiřina
Oponenti práce: Abrhám, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is devoted to service quality management in the field of hotel services. It focuses mainly on an analysis of service quality and an evaluation of guest satisfaction in a selected five-star hotel in Prague. The purpose of this thesis is to find orientation in a system through which hotel investigates guest satisfaction and find its opportunities while generating useful data that will serve the hotel management. The theoretical part provides an outline of the basic methods of quality management and focuses on building a customer relationship. The practical part contains evaluation of standards and tools used at Boscolo Prague hotel along with an analysis of service quality and guest satisfaction. Attention is also paid to the effectiveness of newly introduced measures that should increase guest satisfaction. The final section is engaged in evaluating the outcomes of the analysis and in recommending possible improvements.
Klíčová slova: guest satisfaction; hotel industry; quality management ; quality of service

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2014
Datum podání práce: 18. 12. 2015
Datum obhajoby: 12. 1. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50626/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: