Rozšíření metodiky MMSP v oblasti analýzy a návrhu testování

Název práce: Rozšíření metodiky MMSP v oblasti analýzy a návrhu testování
Autor(ka) práce: Novotný, Roman
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Grössl, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce "Rozšíření metodiky MMSP v oblasti analýzy a návrhu testování" charakterizuje disciplínu Analýza a návrh testování a provádí její zapracování do Metodiky pro malé softwarové projekty (MMSP). Teoretická část vymezuje pojem disciplíny Analýza a návrh testování a charakterizuje její úlohu v kontextu testování softwaru a použití při vývoji softwarových produktů. Dále analyzuje, jak se k analytickým činnostem v oblasti testování staví obecně známé modely a metodiky vývoje softwaru, certifikace, standardy a normy v oblasti testování včetně rozšiřované metodiky MMSP. Praktická část popisuje rozšíření metodiky MMSP o disciplínu Analýza a návrh testování, která umožňuje využít tuto disciplínu i na malých projektech vyvíjející nekritická IS/ICT řešení, což doposud nebylo možné. Disciplína analýza a návrh testování rozšiřuje metodiku MMSP o značné množství analytických činností v oblasti testování. Rozšíření metodiky MMSP zahrnuje zavedení nové role Analytika testování, úpravu stávajících rolí, zavedení nových pracovních produktů a popis doporučených technik testování a návrhu testování.
Klíčová slova: Metodika vývoje softwaru; Metodika pro malé softwarové projekty (MMSP); analytické činnosti v oblasti testování; Analýza a návrh testování; Analytik testování
Název práce: Extending the methodology MMSP in test analysis and design
Autor(ka) práce: Novotný, Roman
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Grössl, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis "Extending the methodology MMSP in test analysis and design" characterizes the discipline of test analysis and design carried out by its inclusion in the Methodology for small software projects (MMSP). The theoretical part defines the concept of discipline Test analysis and design and characterizes its role in the context of software testing and use in developing software products. It also analyzes attitude of commonly known models and methodologies of software development, certification, standards and norms in testing methodology including MMSP to the analytical activities in the field of testing. The practical part describes the methodology MMSP extension by discipline Test analysis and design, which allows the use of this discipline even on small projects developing uncritical IS/ICT solutions, which previously was not possible. Discipline Test analysis and design expands MMSP at considerable amount of analytical activities in the area of testing. Extending the methodology MMSP includes the introduction of new role Test analyst, modification of existing roles, the introduction of new products and descriptions of the recommended testing techniques and test design.
Klíčová slova: Methodology for small software projects (MMSP); Test analyst; Test analysis and design; Methodology for Software Development; Analytical activities in testing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 6. 2015
Datum podání práce: 9. 12. 2015
Datum obhajoby: 28. 1. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53407/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: