Didaktické zpracování učiva o Ekonomické integraci pro obchodní akademie

Název práce: Didaktické zpracování učiva o Ekonomické integraci pro obchodní akademie
Autor(ka) práce: Kolářová, Sandra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Králová, Alena
Oponenti práce: Berková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou didaktického zpracování učiva o ekonomické integraci pro obchodní akademie. Cílem práce je přinést v praxi použitelné výstupy, které by zjednodušily učitelům přípravu a výuku tohoto tematického celku. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je věnována studiu platných zákonů, rámcových a školních vzdělávacích programů, které by měly sloužit k definování požadavků a předpokladů nutných pro výuku tohoto tematického celku. Praktická část následně čerpá z vyvozených teoretických závěrů. V úvodu praktické části je představen výkladový text o ekonomické integraci a Evropské unii. Dále je pozornost zaměřena na vytvoření databáze otázek a úkolů sloužících k procvičování a hodnocení znalostí studentů. V návaznosti na tyto materiály jsou představeny výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi učiteli a studenty Karlínské obchodní akademie v Praze 8, kterým byly výstupy práce poskytnuty k připomínkování. Práce je ukončena závěrem spojeným s doporučením a postřehy získanými v průběhu psaní této diplomové práce.
Klíčová slova: Didaktické zpracování; ekonomická integrace; Evropská unie; obchodní akademie; dotazníkové šetření
Název práce: Didactical Processing of the Curriculum of Economic Integration and European Union for Business Academies
Autor(ka) práce: Kolářová, Sandra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Králová, Alena
Oponenti práce: Berková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Master Thesis deals with the problem of didactical processing of the curriculum of economic integration and European Union for business academies. The main goal of this work is to bring useful output which should make the process of teaching this topic easier for teachers. The work is divided into two parts. The theoretical part is devoted to analyzing law regulations and educational programs which should lead to defining necessary requirements for teaching this topic. The practical part builds on the theoretical outcome. A theoretical presentation of the topic of economic integration and European Union is presented at the beginning of the practical part. Afterwards, the practical part focuses on creating a database of questions and tasks for practicing and evaluating students knowledge of this topic. In addition, results of a questionnaire research are presented afterwards. The research was conducted among the teachers and students of Karlínská Business Academy in Prague 8 who received the output of this work. The work is finished with a conclusion connected with a recommendation which was gained during the process of creating this Master Thesis.
Klíčová slova: Didactical processing; economic integration; European Union; business academies; questionnaire research

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 4. 2015
Datum podání práce: 17. 1. 2016
Datum obhajoby: 18. 1. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52630/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: