STUDIE ROZVOJE BROADBANDU V ČESKÉ REPUBLICE

Název práce: STUDIE ROZVOJE BROADBANDU V ČESKÉ REPUBLICE
Autor(ka) práce: Mohr, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Mastník, Miloš; Nováček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje širokopásmového připojení (broadbandu) k Internetu v České republice. Snaží se odpovědět na otázky nízké penetrace domácností Internetem u nás a překážek jejího rozvoje. Práce ve své úvodní části obsahuje analýzu v Česku nejrozšířenějších dostupných možností připojení k Internetu a jednotlivých nabízených služeb včetně formulace nutných podmínek na trhu pro rozvoj broadbandu v ČR. Na tuto analýzu navazuje kapitola trendů v oblasti broadbandu, tedy pohled na plány významných subjektů v Česku i ve světě, na současnou do jisté míry latentní poptávku po službách využívajících broadband infrastrukturu a projektované zákaznické potřeby. Z této analýzy vyplývají důležité závěry, které jsou následně využity pro formulaci doporučení v podobě klíčových faktorů úspěchu firem působících na broadband trhu. Další text práce se rovněž zabývá současným stavem GTS Novera a dívá se i na její veřejně dostupné plány dalšího rozvoje. Načerpané teoretické znalosti jsou následně použity ke zpracování samotného přínosu práce, jímž je case studie zasíťování modelového pražského sídliště broadband infrastrukturou a navržení reálného technicko-ekonomicko-obchodního modelu pro společnost GTS Novera k realizaci byznys plánu v těchto konkrétních podmínkách. Následně jsou tyto výsledky zasazeny do rámce studie návratnosti investice s návrhem nových služeb pro další rozvoj společnosti GTS Novera.
Klíčová slova: WiFi; CATV; entertainment; konvergence; UMA; VoIP; VoD; Triple Play; LLU; ADSL; FTTH; Internet; Broadband

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2006
Datum podání práce: 1. 1. 2006
Datum obhajoby: 18. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3486/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: