Využitelnost agilních přístupů pro projektové řízení ve vybrané organizaci

Název práce: Využitelnost agilních přístupů pro projektové řízení ve vybrané organizaci
Autor(ka) práce: Regner, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Oškrdal, Václav
Oponenti práce: Šimerdová Švédová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem praktické části této práce je prozkoumat současný stav projektového řízení ve vybrané organizaci a na základě analýzy jejího prostředí a zjištěných problémových míst navrhnout podobu a způsob zavedení alternativního přístupu k řízení projektů využívajícího agilní prvky, který bude v souladu s jejími specifickými potřebami. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy související s řízením projektů a portfolií, vybrané modely životního cyklu projektu, populární standardy a metodiky tradičního přístupu k řízení projektů, základní filosofie agilu a vybrané metody agilního projektového řízení.
Klíčová slova: projekt; PMBoK; Scrum; projektové řízení; PMI; agile; IPMA; Prince2; životní cyklus projektu; Kanban; Lean Development; ScrumBan
Název práce: Usability of agile approaches for project management in selected organization
Autor(ka) práce: Regner, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Oškrdal, Václav
Oponenti práce: Šimerdová Švédová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
One of objectives of practical part of the thesis is to perform an analysis of current state of project management in selected organization. Based on its specific environment and identified opportunities for improvement it follows up with formalization of recommended design and way of implementation of alternative approach for project management which uses appropriate agile elements but also reflects specific needs and limits of the organization. In its theoretical part the thesis describes basic terminology related to management of projects and portfolios, selected models of project lifecycle, popular standards and methods of traditional project management, core philosophy of agile and selected practices of agile project management.
Klíčová slova: Prince2; agile; Scrum; PMBoK; project lifecycle; project management; Lean Development; project; ScrumBan; IPMA; Kanban; PMI

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2015
Datum podání práce: 14. 12. 2015
Datum obhajoby: 3. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47356/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: