Rozhodovací proces rodičů při výběru zájmového kroužku svých dětí

Název práce: Rozhodovací proces rodičů při výběru zájmového kroužku svých dětí
Autor(ka) práce: Kubicová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Vindušková, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce popisuje teorii marketingového výzkumu se zaměřením na jeho typy a metody. Cílem práce je analýza rozhodovacího procesu rodičů při výběru zájmových kroužků pro jejich děti. Prostřednictvím dotazníkového šetření bude poodhalen postup rozhodování při výběru kroužků a dále bude zjištěno, jaké je povědomí veřejnosti o atletice a o projektu Atletika pro děti.
Klíčová slova: zájmové kroužky; atletika; rozhodovací proces; marketingový výzkum; děti; sport; Atletika pro děti
Název práce: The parent´s desicion-making process of choosing clubs for their children
Autor(ka) práce: Kubicová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Vindušková, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This dissertation will describe the theory of Market Research focussing on the types and methods. The aim of the thesis is to analyse parent´s decision-making process when they are choosing clubs for their children. I will uncover the process of decision-making by questionnaire and will also find out the level of public awareness of athletics and the Athletics for kids project.
Klíčová slova: Athletics for kids; Track and Field; Marketing Research; children; decision-making; sport club

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2015
Datum podání práce: 20. 12. 2015
Datum obhajoby: 3. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53637/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: