Opatření pro zvýšení efektivity výzkumu v oboru chemické syntézy (Measures towards increasing the effectiveness of research in the field of chemical synthesis)

Název práce: Opatření pro zvýšení efektivity výzkumu v oboru chemické syntézy (Measures towards increasing the effectiveness of research in the field of chemical synthesis)
Autor(ka) práce: Václavík, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hartman, Ladislav
Oponenti práce: Koubek, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Výzkum v oblasti chemické syntézy je velmi rozmanitou a komplexní činností. Jednotlivá pracoviště se od sebe v mnohém liší a tyto rozdíly mají zásadní dopad na jejich produktivitu. Cílem diplomové práce je tyto odlišnosti identifikovat, pojmenovat, analyzovat a navrhnout opatření, která pomohou zvýšit výkonnost, to vše v rámci definovaných předpokladů. První polovina teoretické části se věnuje akademickým studiím na toto téma, jež jsou převážně orientovány na personální stránku problematiky. Následuje popis vybraných metod typu štíhlé výroby běžně používaných v průmyslu. Praktická část zahrnuje analýzu výzkumných pracovišť, kde autor působil jako chemik, a soubor navržených opatření pro zvýšení produktivity. Práce je uzavřena definicí faktorů, jež jsou klíčové pro výkonnost vědeckých pracovníků, skupiny a instituce a je nastíněna vizionářská představa ideální laboratoře.
Klíčová slova: opatření; produktivita; chemická syntéza; výzkum; zlepšování
Název práce: Measures towards Increasing the Effectiveness of Research in the Field of Chemical Synthesis
Autor(ka) práce: Václavík, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hartman, Ladislav
Oponenti práce: Koubek, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Research in the field of chemical synthesis is a very diverse and complex activity. Individual workplaces differ in many aspects and this essentially impacts the productivity. The aim of this Master's Thesis is to identify, name and analyse those aspects, and to suggest measures to be taken in order to help increase the performance, all that within defined assumptions. The first half of the Theoretical Part is devoted to academic studies on this topic, which are mainly focused on the HR part. Selected methods of lean manufacturing commonly used in industry are also described. The Experimental Part comprises an analysis of research facilities in which the author worked as a chemist, and a set of proposed measures that lead to an increased productivity. The Thesis is concluded by a demarcation of a series of factors that influence the performance of R&D workers, groups and institutions, and a vision of an ideal laboratory is presented.
Klíčová slova: improvement; measures; productivity; chemical synthesis; research

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2015
Datum podání práce: 7. 12. 2015
Datum obhajoby: 1. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51367/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: