Cloud-ready aplikace pro integraci kontaktů

Název práce: Cloud-ready aplikace pro integraci kontaktů
Autor(ka) práce: Koblása, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Hrubý, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem práce je implementovat aplikaci pro integraci kontaktů a komunikace, která bude splňovat požadavky na tzv.: Cloud-ready, tedy připravená pro nasazení v prostředí cloud-computingu. V práci jsou sumarizovány doporučení z vědeckých prací, případových studií a dokumentací od poskytovatelů cloudu na cloud-ready aplikaci. Také byla shrnuta metodika Twelve-factor app, která sdružuje sadu doporučení pro cloudové aplikace. Druhým dílčím cílem je definovat zadání implementované aplikace, na základě identifikované persony a jejích problémů budou sestavena zadání a požadavky. Následuje navržení architektury tak, aby splňovala principy pro běh v cloudovém prostředí. Čtvrtým dílčím cílem je zhodnocení využitých principů, postupů a samotné implementace. Hlavní přínos práce je v implementované aplikaci, které je schopná integrovat kontakty a komunikaci. Další přínos práce je v sumarizaci a základní validaci doporučení na cloud-ready aplikaci a metodiky Twelve-factor app.
Klíčová slova: Cloud-ready; Twelve-factor app; SaaS; Cloud computing
Název práce: Cloud-ready application for contact integration
Autor(ka) práce: Koblása, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Hrubý, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main objective is to implement integration application for contacts and communication that will meet the Cloud-ready specification, therefore is ready for deployment in a cloud computing environment. The thesis summarizes the recommendations of scientific papers, case studies and documentation from cloud providers for cloud-ready application. It also summarizes the methodology Twelve-Factor app, which brings together a set of recommendations for cloud applications. The second objective is to define specification of application to be implemented on the basis of identified persona and its problems will be transformed to specification and requirements. It is followed by design of the architecture to meet the principles for the run in the cloud environment. The fourth partial objective is to evaluate recovered principles, procedures and actual implementation. The main contribution of this work is implemented in an application that is able to integrate contacts and communication. Another contribution of this work is to summarize and validate basic recommendations on cloud ready application and methodology Twelve-factor app.
Klíčová slova: Cloud computing; Cloud-ready; SaaS; Twelve-factor app

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2015
Datum podání práce: 16. 12. 2015
Datum obhajoby: 29. 1. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52620/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: