Predikce měnových kurzů

Název práce: Forecasting of exchange rates
Autor(ka) práce: Dror, Marika
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Pánková, Václava
Oponenti práce: Arltová, Markéta; Hančlová, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis investigates different exchange rate models and their forecasting performance. The work takes previous literature overview and summarize their findings. Despite the significant amount of papers which were done on the topic of exchange rate forecast, basically none of them cannot find an appropriate model which would outperform a forecast of a simple random walk in every horizon or for any currency pair. However, there are some positive findings in specific cases (e.g. for specific pair or for specific time horizon). The study provides up-to-date analysis of four exchange rates (USD/CZK, USD/ILS, USD/GBP and USD/EUR) for the period of time from January 2000 to August 2013 and analyse forecasting performance of seven exchange rate models (uncovered interest rate parity model, purchasing power parity model, monetary model, monetary model with error correction, Taylor rule model, hidden Markov model and ESTAR model). Although, the results are in advantage of Taylor rule model, especially for the exchange rate of USD/CZK, I cannot prove that the forecasting performance is significantly better than the random walk model. Except of the overall analysis, the work suppose instabilities in the time. Stock and Watson (2003) found that the forecast predictability is not stable over time. As a consequence, the econometric model can give us better forecast than random walk process at some period of time, however at other period, the forecasting ability can be worse than random walk. Based on Fluctuation test of Giacomini and Rossi (2010a) every model is analysed how the out-of-sample forecast ability changes over time.
Klíčová slova: ESTAR model; Exchange rate; purchasing power parity model; forecast; hidden Markov model; uncovered interest rate parity model; Taylor rule model; monetary model
Název práce: Predikce měnových kurzů
Autor(ka) práce: Dror, Marika
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Pánková, Václava
Oponenti práce: Arltová, Markéta; Hančlová, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato dizertační práce hodnotí předpovědní schopnosti různých známých modelů měnového kurzu. Práce nejprve rekapituluje a shrnuje poznatky dosavadních prací v dané problematice. Přestože je k dispozici mnoho prací na téma predikce měnového kurzu, žádná z nich nepopisuje takový model, který by obecně pro každý časový horizont a pro každý měnový pár předpovídal lépe, než jednoduchý model náhodné procházky. Nicméně jsou popsány modely úspěšně předpovídající měnový kurz pro specifické případy (např. pro určitý časový horizont nebo pro určitý měnový pár). Dále tato práce hodnotí na historickém vývoji čtyř měnových párů (USD/CZK, USD/ILS, USD/GBP a USD/EUR) v období od ledna 2001 až do srpna 2013, předpovědní schopnosti sedmi modelů měnového kurzu (model nekryté úrokové parity, model parity kupní síly, monetární model, monetární model s korekcí chyby, model Taylorova pravidla, skrytý Markovův model a ESTAR model). Nejlepší předpovědi dává model Taylorova pravidla, zejména pak v případě měnového páru USD/CZK. Přesto ani pro tento model nelze obecně potvrdit, že by ve všech případech předpovídal významně lépe, než model náhodné procházky. Tato práce také hodnotí časovou nestabilitu. Stock a Watson (2003) ve své práci ukazují, že úspěšnost předpovědi se mění s postupem času. Určitý ekonometrický model tak v jednom časovém úseku může předpovídat lépe než model náhodné procházky, avšak v jiném časovém úseku tuto schopnost mít nemusí. Proto je na základě fluktuačního testu popsaného v práci Giacomini a Rossi (2010a) ukázáno, jak se mění out-of-sample předpověď každého z porovnávaných modelů v průběhu času.
Klíčová slova: model nekryté úrokové parity; model Taylorova pravidla; předpověď; skrytý Markovův model; monetární model; model parity kupní síly; ESTAR model; měnový kurz

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2010
Datum podání práce: 30. 9. 2015
Datum obhajoby: 17. 12. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28095/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: