Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Je vývoj počtu uskutečněných transakcí M&A procyklický?

Autor práce: Červinková, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stroukal, Dominik
Osoba oponující práci: Vozárová, Pavla

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Je vývoj počtu uskutečněných transakcí M&A procyklický?
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce si klade za cíl odhalit vztah počtu transakcí na poli fúzí a akvizic a hospodářského cyklu pomocí vhodně zvolených makroekonomických ukazatelů. Základní hypotéza o procyklickém vývoji nárůstu počtu transakcí byla ověřována na základě regresního modelu za použití panelového souboru čtvrtletních dat zemí Visegrádské čtyřky v období 2000 až 2014. Pozitivní vztah hlavní vysvětlující proměnné čtvrtletní změny HDP byl potvrzen odhadem metodou nejmenších čtverců se zahrnutím robustních odhadů směrodatných odchylek. Robustnější závěry přináší práce ohledně významnosti výše cen na kapitálových trzích a veřejného dluhu. Zjištěný kladný vztah cen akcií k počtu transakcí je v souladu s behaviorální teorií. Nárůst investiční aktivity je realizován prostřednictvím zisku z prodeje nadhodnocených akcií firem. Neočekávaný výsledek analýzy o kladném působení výše veřejného dluhu na transakce vyžadoval upřesnění předpokladu o nízké preferenci vyhlazené spotřeby domácností v zemích Visegrádské čtyřky.
Klíčová slova: Visegrádská čtyřka; makroekonomické ukazatele; fúze a akvizice; hospodářský cyklus; panelová data

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Je vývoj počtu uskutečněných transakcí M&A procyklický?
Překlad názvu: Is the development of the number of realized M&A transactions procyclical?
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the thesis is to reveal the relation between business cycle and the number of transactions considering mergers and acquisitions. For this purpose the appropriate macroeconomics indicators have been chosen. The base hypothesis, which stands for the procyclical development of transactions, was examined by regression analysis of panel dataset containing quarterly based data from The Visegrad Group countries in the period from 2000 to 2014. The ordinary least square method together with robust estimation of standard deviation provided the confirmation about positive relation of the quarter change of GDP as the main explanatory variable and the number of transactions. Nevertheless, more robust findings appeared in case of significance of stock markets and public debt. The positive relation of the stock price was proven to be in accordance with the behavioral theory. The increase in transaction activity is capitalized through the profit from the sold of overprized stocks. Unexpected result about positive relation of public debt required the specification of assumption about the lower preference of smooth consumption of The Visegrad group households.
Klíčová slova: business cycle; macroeconomic indicators; mergers and acquisitions; The Visegrad Group; panel data

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 4. 2015
Datum podání práce: 1. 9. 2015
Datum obhajoby: 03.02.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce52685_xcerk39.pdf [1,02 MB]
Oponentura45385_xnikp01.pdf [527,16 kB]
Hodnocení vedoucího52685_xstrd08.pdf [186,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/52685/podrobnosti