Politika zavádění bezplatné veřejné dopravy pro cestující vybraných evropských municipalit a států v prvních dekádách 21. století

Název práce: Politika zavádění bezplatné veřejné dopravy pro cestující vybraných evropských municipalit a států v prvních dekádách 21. století
Autor(ka) práce: Čarek, Sebastián
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kolman, Ondřej
Oponenti práce: Chmelová, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce vznikla se záměrem vytvořit chybějící komplexní studii o politice zavádění bezplatné přepravy hromadnou dopravou pro cestující, jakož i potvrdit hypotézu, že odstranění tarifů či jejich snížení nevede vždy k nárůstu poptávaného množství. Teoretická část popisuje veřejnou dopravu z hlediska jejích potenciálních substitutů včetně individuální automobilové dopravy, jakožto substitutu způsobujícího vysoké externality. V dalších kapitolách shrnuje dosud známé poznatky o poptávce po veřejné dopravě, popisuje způsob financování veřejné dopravy prostřednictvím závazku veřejné služby a v poslední vyjmenovává dosud známé příklady a zkušenosti se zaváděním bezplatné přepravy. Praktická část zahrnuje čtyři případové studie: Tallinn, Frýdek-Místek, Železniční osobní dopravu ve Slovenské republice a Pražskou integrovanou dopravu (PID). Analýza při zkoumání PID a Tallinnu potvrdila, že snížení ceny, zvláště pokud již původní cena byla velmi nízká, nevede k výraznému nárůstu počtu cestujících, pokud vůbec k nějakému, a poptávka je v těchto bodech silně neelastická. Podstatné je, že politiku doprovází celá řada vedlejších důsledků. Mezi ně můžeme zařadit například: odsání příjmů rozpočtů centrální vlády a dalších municipalit v Estonsku Tallinnem nebo do budoucna politicky těžce zrušitelné rozšíření MHD zdarma ve Frýdku-Místku za hranice města, které má navíc stále expandující tendenci. Mimořádně velký prostor je v práci věnován tzv. vlakům zdarma na Slovensku. Studie popisuje proces zavádění, financování a doprovodné jevy, které bylo za pochodu třeba řešit, aby nedocházelo k omezování platících cestující. Opatření však významně ovlivnilo trh veřejné dopravy na Slovensku: ZSSK byla nucena si znehodnotit vlastní InterCity vlaky vypravované na komerční riziko, negativně zasáhly tzv. bezplatné vlaky soukromou dálkovou autobusovou dopravu a také krajské rozpočty.
Klíčová slova: Tallinn; bezplatná přeprava; PID; závazek veřejné služby; veřejná doprava; Frýdek-Místek; vlaky zdarma Slovensko
Název práce: Fare-Free Public Transport policy introduction in selected European states and municipalities in first two decades of 21st century
Autor(ka) práce: Čarek, Sebastián
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kolman, Ondřej
Oponenti práce: Chmelová, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis was written to create a missing complex study about Fare-Free Public Transport (FFPT) policy and to confirm hypothesis that abolition of fares are not generally accompanied by passengers increasing demand. Theoretical part describes public transport potential substitutes, for example competition in problematic individual car transport. In other chapters thesis summarises present known knowledges of public transport demand, financing by public service contracts and encapsulates experiences with Fare-Free Public Transport in Europe. Practical part includes four case studies: Tallinn, Frýdek-Místek, railway passenger transport in Slovakia and Prague Integrated Transport (PID). Analysis of PID and Tallinn confirmed that fare decrease in case of low fares already before act, does not entice additional passengers, because the demand is highly inelastic. But the important issue is that introducing of FFPT is connected with lots of side effects. Extraordinary space in thesis has policy of Free Trains in Slovakia, that caused many side effects that must have been solved in process to not damage paying passengers. Policy had important effect on public transport market in Slovakia, when ZSSK was pressed to depreciate own InterCity trains operated for own commercial risk and negative effect was also observed on private long-distance bus transport and on budgets of higher-level territorial administrative units.
Klíčová slova: Frýdek-Místek; PID; Fare-Free Public Transport; Free Trains in Slovakia; Treaty of Public Service Operation; Tallinn

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2015
Datum podání práce: 5. 1. 2016
Datum obhajoby: 5. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50817/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: