Analýza podobnosti hodnot Indexu lidského rozvoje mezi evropskými státy

Název práce: Analýza podobnosti hodnot Indexu lidského rozvoje mezi evropskými státy
Autor(ka) práce: Šafaříková, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Malá, Ivana
Oponenti práce: Šulc, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je čtenáři přiblížit problematiku indexu lidského rozvoje v evropských zemích a provést shlukovou analýzu nejen indexu lidského rozvoje evropských zemí, ale i dalších pojmů souvisejících s kvalitou života a najít pomocí hierarchických metod podobnost mezi jednotlivými státy. První část práce je zaměřena na definici kvality života a indexu lidského rozvoje, pomocí kterého je možné měřit kvalitu života. V práci jsou uváděny i další způsoby, kterými lze zkoumat kvalitu života. Druhá část práce je zaměřena na definici shlukové analýzy, která je využita pro hledání podobnosti mezi jednotlivými státy. K zařazení států do shluků je použito pět hierarchických metod shlukování. K vyjádření vzdálenosti mezi jednotlivými státy je použita čtvercová Eukleidovská vzdálenost. Podobnost mezi státy je posuzována na základě rozřazení do shluků pomocí jednotlivých metod. Diplomová práce ukazuje podobnost mezi evropskými státy z hlediska kvality života a poskytuje statistický pohled na toto téma. Výsledky práce ve většině případů poukazují na podobnost geograficky blízkých států.
Klíčová slova: shluková analýza; úroveň vzdělání; index genderové nerovnosti; hierarchické metody; index lidského rozvoje; kvalita života
Název práce: Analysis of the similarity of the human development index values between European states
Autor(ka) práce: Šafaříková, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Malá, Ivana
Oponenti práce: Šulc, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Main goal of this thesis is to analyze human development index for European countries and provide cluster analysis not only of human development index but even of another quality of life variables and to find similarities between particular countries by using hierarchical methods. The first part focuses on quality of life and definition of human development index. Human development index is one possibility how to measure quality of life, there are mentioned another possibilities, though how to analyze it. The second part of the thesis focuses on cluster analysis definition, which is used for searching for similarities between particular countries. Five hierarchical cluster methods is used for classify countries into clusters. Euclidean metric is used for express the distance between countries. Similar variables between countries is judged according to sorting into clusters by hierarchical methods. Diploma thesis enlightens similarity between European countries from quality of life overview and provides statistical evidence about this topic. Results of the thesis confirms similarities between geographical close states.
Klíčová slova: cluster analysis; quality of life; human development index; education level; gender inequality index; hierarchical method

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2015
Datum podání práce: 7. 1. 2016
Datum obhajoby: 3. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54445/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: