Fair trade – komparace dopadů konceptu rozvojové politiky v mezinárodním obchodu na spotřebitele v České republice a producenty v Etiopii po roce 1994

Název práce: Fair trade – komparace dopadů konceptu rozvojové politiky v mezinárodním obchodu na spotřebitele v České republice a producenty v Etiopii po roce 1994
Autor(ka) práce: Kopečná, Lukrécie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Procházka, Pavel
Oponenti práce: Lukášová, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je poskytnout komplexní pohled na systém rozvojové politiky fair trade v mezinárodním obchodu. Nejprve se zaměřuje na to, jak celý koncept funguje, jaký byl jeho vývoj a jak je na něj nahlíženo v současnosti. Po vyložení základních principů, na kterých se diskutovaná forma spravedlivého obchodu založena, následuje rozbor názorů a přístupů jednotlivých kritiků. Cílem práce je analyzovat dopady systému fair trade na spotřebitele v České republice a producenty v Etiopii. V poslední kapitole práce jsou shrnuty výsledky zkoumání pozitivních a negativních dopadů fungování politiky na stranu poptávky a nabídky.
Klíčová slova: fair trade; rozvojová politika; mezinárodní obchod
Název práce: Fair Trade - Comparison of the Impact of the Concept of Development Policy in International Trade with a Focus on Consumers in Czech Republic and Producers in Ethiopia after 1994
Autor(ka) práce: Kopečná, Lukrécie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Procházka, Pavel
Oponenti práce: Lukášová, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to provide a comprehensive view on the system of development policy of fair trade in international trade. Firstly, the work focuses on how the whole concept works, what was its development and how it is viewed currently. After explaining the basic principles on which the form of fair trade is based, the work analyzes the opinions and attitudes of individual critics. The aim of this work is to analyze the impact of fair trade on consumers in the Czech Republic and producers in Ethiopia. The last chapter summarizes the findings of the positive and negative impacts of fair trade on the supply side and the demand side.
Klíčová slova: fair trade; international trade; development policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2015
Datum podání práce: 1. 6. 2015
Datum obhajoby: 3. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52032/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: