Ženy na trhu práce – harmonizácia rodinného a pracovného života v dôsledku implementácie prvkov konceptu flexicurity v socio-ekonomických podmienkach SR v rokoch 2004 - 2015

Název práce: Ženy na trhu práce - harmonizácia rodinného a pracovného života v dôsledku implementácie prvkov konceptu flexicurity v socio-ekonomických podmienkach SR v rokoch 2004-2015
Autor(ka) práce: Šikyňová, Alexandra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Oponenti práce: Bartůsková, Lucia
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá vzťahmi medzi sférou rodiny a zamestnaním žien, matiek v závislosti na dostupnosti a využívaní harmonizačných opatrení, ktoré sú súčasťou konceptu flexicurity/ flexiistoty, kombinujúceho potrebnú pružnosť pracovného trhu so sociálnymi istotami. Cieľom je snaha zodpovedať hlavnú výskumnú otázku: Je možné úspešne implementovať prvky konceptu flexiistoty za stávajúcich sociálnych a ekonomických podmienok v Slovenskej republike? Teoretická časť popisuje samotný koncept, jeho piliere a harmonizačné opatrenia, ktoré sú predpokladom jeho efektívnej implementácie a ďalšieho fungovania. K naplneniu výskumného cieľa je zvolená stratégia kombinujúca kvantitatívny a kvalitatívny výskum, technikou zberu dát dotazníkové šetrenie doplnené o nekategorizované hĺbkové rozhovory. V empirickej časti sú interpretované výsledky vychádzajúce z analýzy získaných dát. Na ich základe dochádza práca k záveru, že hoci dostupnosť a využívanie harmonizačných opatrení umožňuje ženám , matkám do určitej miery realizovať zamýšľané rodinné a pracovné stratégie, aktuálne sociálne a ekonomické podmienky slovenského trhu práce nie sú dostačujúce na úspešné zavedenie a fungovanie konceptu flexiistoty.
Klíčová slova: sociálne istoty; flexiistota; pružnosť pracovného trhu; harmonizačné opatrenia
Název práce: Ženy na trhu práce – harmonizácia rodinného a pracovného života v dôsledku implementácie prvkov konceptu flexicurity v socio-ekonomických podmienkach SR v rokoch 2004 - 2015
Autor(ka) práce: Šikyňová, Alexandra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Oponenti práce: Bartůsková, Lucia
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá vzťahmi medzi sférou rodiny a zamestnaním žien, matiek v závislosti na dostupnosti a využívaní harmonizačných opatrení, ktoré sú súčasťou konceptu flexicurity/ flexiistoty, kombinujúceho potrebnú pružnosť pracovného trhu so sociálnymi istotami. Cieľom je snaha zodpovedať hlavnú výskumnú otázku: Je možné úspešne implementovať prvky konceptu flexiistoty za stávajúcich sociálnych a ekonomických podmienok v Slovenskej republike? Teoretická časť popisuje samotný koncept, jeho piliere a harmonizačné opatrenia, ktoré sú predpokladom jeho efektívnej implementácie a ďalšieho fungovania. K naplneniu výskumného cieľa je zvolená stratégia kombinujúca kvantitatívny a kvalitatívny výskum, technikou zberu dát dotazníkové šetrenie doplnené o nekategorizované hĺbkové rozhovory. V empirickej časti sú interpretované výsledky vychádzajúce z analýzy získaných dát. Na ich základe dochádza práca k záveru, že hoci dostupnosť a využívanie harmonizačných opatrení umožňuje ženám , matkám do určitej miery realizovať zamýšľané rodinné a pracovné stratégie, aktuálne sociálne a ekonomické podmienky slovenského trhu práce nie sú dostačujúce na úspešné zavedenie a fungovanie konceptu flexiistoty.
Klíčová slova: harmonizačné opatrenia; flexiistota; sociálne istoty; pružnosť pracovného trhu
Název práce: Women and labor market - coordination of family and working life due to implementation and working of flexicurity in social and economic conditions of Slovak republic from 2004 to 2015
Autor(ka) práce: Šikyňová, Alexandra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Oponenti práce: Bartůsková, Lucia
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The diploma thesis is dealing with mutually linked relations between family and working sphere of working women, mothers in sense of dependency on availability and possibility to use the measures how to coordinate family and work. Such measures coordinating family and work are very important part of concept known as flexicurity, combining required flexibility of labor market and social securities. The goal of the thesis is to answer the question: Is effective implementation and working of concept of flexicurity under actual social and economic conditions of slovak labor market possible? The theoretical part describes the concept of flexicurity itself, its pillars, especially the measures how to coordinate family and work. These are the inevitable assumption of effective implementation and working of the concept in practice. To meet the objective the combination of quantitative and qualitative research is choosen. According to research findings the diploma thesis concludes, that even the availability and possibility to use the measures of family and work coordination up allow some level of organization of family and working time, actual social and economic conditions of slovak labor market are inadequate in order to effective implementation and further working of concept of flexicurity.
Klíčová slova: flexicurity; social securities; flexibility of labor market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2015
Datum podání práce: 18. 12. 2015
Datum obhajoby: 8. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52132/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: