Hospodářské vztahy Československa a Velké Británie v šedesátých letech 20.století

Název práce: Hospodářské vztahy Československa a Velké Británie v šedesátých letech 20.století
Autor(ka) práce: Strnad, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Szobi, Pavel
Oponenti práce: Chalupecký, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat hospodářské vztahy Československa a Velké Británie v 60. letech 20. století. Základní tezí práce je domněnka, že vzájemné vztahy měly během 60. let vzestupnou tendenci. Dále práce zkoumá, zda vývoj zahraničního obchodu byl unikátní ve srovnání s vývojem zahraničního obchodu s ostatními zeměmi, a zda po obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 došlo k utlumení vzájemných hospodářských vztahů. Analýza vychází ze studie dobových pramenů, především pak z archivu ministerstva zahraničních věci České republiky. Na základě vytyčených cílů dospívá práce k závěru, že vzájemné hospodářské vztahy a zahraniční obchod se po celá 60. léta zlepšovaly. Toto zlepšování však bylo typické pro celý československý zahraniční obchod, čili se nepotvrdila domněnka o unikátnosti vývoje vztahů s Velkou Británií. Nepotvrdila se ani domněnka o ochlazení hospodářských vztahů v prvních letech po okupaci.
Klíčová slova: zahraniční obchod; šedesátá léta 20. století; Československo; Velká Británie
Název práce: Economic relations of Czechoslovakia and Great Britain in 1960´s
Autor(ka) práce: Strnad, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Szobi, Pavel
Oponenti práce: Chalupecký, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The paper´s objective is to analyze economic relations between Czechoslovakia and Great Britain in 1960´s. The basic thesis of the paper is the assumption that mutual relations were growing during 1960´s. Next assumption of the paper is that evolution of the mutual foreign trade was unique in comparison with the foreign trade with other countries, and that the occupation of Czechoslovakia by the army of the Warsaw Treaty in August 1968 resulted in decline of mutual economic relations. The analysis is based on the survey of the sources from 1960´s, especially from the archive of Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. On the basics of the paper´s objectives, the conclusion is that mutual economic relations and foreign trade were growing during 1960´s. However, this improvement was typical for the aggregate czechoslovak foreign trade, therefore the first part of the assumption wasn´t confirmed, as well as the next part about the decline of mutual relations and trade after the occupation.
Klíčová slova: Great Britain; 1960´s; Czechoslovakia; foreign trade

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 4. 2015
Datum podání práce: 25. 8. 2015
Datum obhajoby: 5. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52564/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: