Market making jako obchodní strategie

Název práce: Market Making Trading Strategy
Autor(ka) práce: Čamaj, Matej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Fičura, Milan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The purpose of this thesis is to analyze market making trading strategy and explore possibilities of using such strategy for intraday trading on the markets with the limit order book. In theoretical part we prove profitability of specified market making strategy under certain assumptions and moreover analyze effect of change of parameters on the performance of the strategy using one dimensional stochastic processes. Next the assumption of constant fair price is relaxed which leads to deterioration of profitability of these strategies. Because one dimensional stochastic processes do not capture price creation in the real world, we propose stochastic model of intraday trading in the next chapter. Advantage of this approach is that we can observe state of the limit order book during whole trading session and therefore better simulate conditions for test of the strategies. Although proposed model exhibit many phenomenons observed in empirical data like volatility clustering, in some situations it produces unrealistically high spread caused by the construction of the model, because arrivals of market and limit orders are modeled as independent processes. Another disadvantages are need of relatively extensive data for model calibration and high sensitivity of model to change of parameters. Lastly we test three different market making strategies under different choice of model parameters and show that expected profitability is positive in all cases.
Klíčová slova: Intraday Trading; Market Microstructure; Stochastic Processes; Market Making
Název práce: Market making jako obchodní strategie
Autor(ka) práce: Čamaj, Matej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Fičura, Milan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabýva analýzou obchodní strategie market making a možností jejího využití pro účely intradenního obchodovaní na trzích, kde obchodovaní probíha přes centralní limitní objednávkovou knihu. V teoretické části je dokázano, že za splnění určitých podmínek by měla být specifikována strategie zisková a dále skoumáme vliv jednotlivých parametrů na ziskovost této strategie s využitím jednorozměrných stochastických procesů. Následně uvolníme předpoklad konstatní férové ceny, což vede k výraznému znížení ziskovosti obou strategií. Protože použítí jednorozměrných stochastických procesů neodráží cenotvorbu na reálných trzích, v další kapitole navrhujeme stochastický model pro intradenní obchodování. Výhodou tohoto přístupu je, že v každém okamžiku po dobu obchodování můžeme pozorovat stav centrální limitní objednávkové knihy a tudíž lépe simulovat podmínky pro testování strategií. I když navrhnutý model vykazuje mnoho jevů pozorovaných v empirických datech jako například shlukování volatility, v některých situacích dochází k nereálně vysokému spreadu, což je spůsobeno stavbou modelu, kdy příchozí tržní a limitní objednávky jsou modelovány jako nezávislé procesy. Rovnež nevýhodou tohoto přístupu je poměrně vysoká náročnost na vstupní data potřebné pro kalibraci modelu a vysoká citlivost modelu na změnu parametrů. Následně testujeme tři specifikace market making strategie pří různych volbách parametrů modelu a ukazujeme, že očekávaná ziskovost je pozitivní ve všech případech.
Klíčová slova: Tržní mikrostruktura; Stochastické procesy; Intradenní obchodování; Market making

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 3. 2015
Datum podání práce: 31. 8. 2015
Datum obhajoby: 4. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52458/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: