Vývoj islandského národního hospodářství v období 1994 – 2013

Název práce: Vývoj islandského národního hospodářství v období 1994 – 2013
Autor(ka) práce: Klement, Josef
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zeman, Karel
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analyzovat vývoj národního hospodářství Islandu v období od roku 1994 do roku 2013. Kromě důvodů pádu bankovního sektoru práce zkoumá, jakým způsobem stát nastalou situaci řešil. Teoretická část se zabývá teorií národního hospodářství, charakteristikou hlavních makroekonomických agregátů, současným bankovním systémem a vybranými teoriemi hospodářského cyklu. Praktická část práce představuje hospodářskopolitickou charakteristiku Islandu. Následuje vlastní analýza dělená na dvě časová období, z nichž každé obsahuje analýzu právního rámce, institucionálního zajištění, vývoj nejdůležitějších makroekonomických agregátů a samostatnou kapitolu věnovanou vývoji bankovního sektoru. Z výzkumu vyplývá, že k přehřívání ekonomiky docházelo kvůli extrémnímu rozmachu bankovního sektoru, expanzivní fiskální politice a nevhodné monetární politice centrální banky. Během krize musel stát vyhledat pomoc Mezinárodního měnového fondu. Došlo k zavedení kapitálových kontrol, čímž se stabilizoval měnový kurz. Stát nechal zbankrotovat bankovní sektor a vytvořil nové domácí banky. Následně došlo ke stabilizaci fiskálních ukazatelů, avšak ne na úkor sociálně potřebných a domácností. Hospodářský cyklus na Islandu nejlépe vystihuje Hypotéza finanční nestability.
Klíčová slova: hospodářská krize; hospodářský cyklus; monetární politika; fiskální politika; bankovní sektor; měnový kurz; kapitálové kontroly; Island
Název práce: Vývoj islandského národního hospodářství v období 1994-2013
Autor(ka) práce: Klement, Josef
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zeman, Karel
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of thesis is to analyze the development of the national economy of Iceland in the period 1994-2013. In addition to the reasons for the collapse of the banking sector thesis examines the way the state handled the situation. The theoretical part deals with the theory of the national economy, the characteristics of the main macroeconomic aggregates, the current banking system and selected theories of the business cycle. The practical part presents economic and political characteristics of Iceland. It is followed by main analysis divided into two periods, each of which contains an analysis of the legal framework, institutional provision, development of key macroeconomic aggregates and a separate chapter devoted to the development of the banking sector. Research suggests that the overheating of the economy occurred due to the extreme expansion of the banking sector, expansionary fiscal policy and inappropriate monetary policy of the central bank. The State had to seek the help of the International Monetary Fund during the crisis. There has been introduction of capital controls to stabilize the exchange rate. The state let the banking sector go bankrupt and created new domestic banks. Subsequently fiscal indicators were stabilized, but not at the expense of the needy and households. The business cycle in Iceland is best described by the Financial instability hypothesis.
Klíčová slova: business cycle; monetary policy; fiscal policy; banking sector; exchange rate; crisis; Iceland; capital controls

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2014
Datum podání práce: 22. 5. 2015
Datum obhajoby: 2. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50633/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: