Přístupy k měření chudoby se zaměřením na členské státy EU

Název práce: Přístupy k měření chudoby se zaměřením na členské státy EU
Autor(ka) práce: Zelenková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Oponenti práce: Ševčíková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá současnými přístupy k měření chudoby. Cílem práce je zhodnotit, zda je vypovídací schopnost předních indikátorů pro měření chudoby a kvality života využívaných Rozvojovým programem OSN a Eurostatem dostačující. Teoretická část práce se věnuje rozboru konstrukce vybraných ukazatelů. Na teoretické znalosti navazuje praktická část, která se zakládá na komparaci stavu chudoby států Evropské unie a poté prohlubuje analýzu o hodnocení dílčích částí indikátorů. Dále práce sleduje vypovídací schopnost v rámci vzájemného vztahu mezi indikátory. Takové srovnání odhaluje negativní závislost úrovně lidského rozvoje na aspektech jako nedostatečný ekonomický růst, nerovnost a nízká míra transformace bohatství do rozvoje společnosti. Z hlediska analýzy jsou nově vytvářené vícekriteriální indikátory i přes určité nedostatky přínosné pro výzkum dané problematiky.
Klíčová slova: chudoba; Evropská unie; HDI; HDP
Název práce: Approaches to the measurement of poverty in EU
Autor(ka) práce: Zelenková, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Oponenti práce: Ševčíková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on current approaches to the measurement of poverty. The aim of the thesis is to evaluate if measuring poverty indicators and quality of life indicators used by United Nations Development Programme and Eurostat are meaningful enough. The theoretical part is an analysis of chosen indicators. The theoretical knowledge is followed by practical part, comparing poverty levels in member states of the European Union, and giving deeper insight into the analysis of sub-indicators. Furthermore, the thesis looks at informative value connected to mutual relations among the indicators. The comparison reveals that the level of human development is negatively related to aspects such as insufficient economic growth, inequality and low level of wealth redistribution. From an analytical point of view, new multi-criteria indicators are useful enough for the purpose of research on this topic, in spite of certain imperfections.
Klíčová slova: poverty; European Union; HDI; GDP

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 5. 2014
Datum podání práce: 19. 12. 2014
Datum obhajoby: 11. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47921/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: