Vysokorychlostní železniční doprava v Asii

Název práce: Vysokorychlostní železniční doprava v Asii
Autor(ka) práce: Švarc, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Bíba, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje komplexnímu zhodnocení vysokorychlostní železniční dopravy v Japonsku. V teoretické části popisuje historii vzniku systému Shinkansen, který je v současnosti etalonem mezi vysokorychlostní železniční dopravou. Dále se věnuje rozboru klíčových technologií, podpůrných systému a ohleduplnosti Shinkansenu k přírodě. V rámci technologií představuje i technologii MAGLEV, momentálně vyvíjený jako nástupce vysokorychlostní dopravy. V analytické části podrobně rozebírá jednotlivé tratě a vlaky na nich používané. Závěrem autor porovnává systém Shinkansen oproti dalším druhům hromadné a osobní dopravy na třech různě dlouhých trasách.
Klíčová slova: Shinkansen; vysokorychlostní železniční doprava; Japonsko
Název práce: High-speed rail system in Asia
Autor(ka) práce: Švarc, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Bíba, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Master Thesis focuses on comprehensive evaluation of high-speed rail in Japan. The theoretical part describes the history of the Shinkansen systém, which is currently the standard of the high-speed rail. It also discusses the analysis of the key technologies, support systems and respect for nature. Within the technology part also represents a MAGLEV technology, currently being developer as a succesor to the high-speed traffic. In the analytical part analyzes in detail the different tracks and trains used on them. Finally the author compares the Shinkansen system compared to other modes of public transport and passenger transport in three different length routes.
Klíčová slova: High-speed rail; Japan; Shinkansen

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2015
Datum podání práce: 6. 1. 2016
Datum obhajoby: 2. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52062/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: