Řízení projektů agilního vývoje softwaru na základě PRINCE2 a Scrum

Název práce: Řízení projektů agilního vývoje softwaru na základě PRINCE2 a Scrum
Autor(ka) práce: Tománek, Martin
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Říhová, Zora
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena; Šimek, Radek; Lacko, Branislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Projekty vývoje softwaru často končí neúspěchem. Společnosti ve snaze zvýšit úspěšnost těchto projektů v minulosti nasazovaly a stále využívají obecné metodiky řízení projektů jako například PRINCE2. Projektovou metodiku PRINCE2 je možné použít na kterékoliv projekty a to především na projekty středního a velkého rozsahu. V poslední době se zvyšuje obliba agilních metodik, které jsou úspěšně nasazovány na menší projekty vývoje softwaru. Mezi nejrozšířenější agilní metodiku patří metodika Scrum. S rostoucí oblibou agilních metodik se často tyto agilní metodiky zavádějí i u středních a velkých projektů, které jsou však řízeny právě podle obecných projektových metodik. Aby agilní metodiky vývoje softwaru byly vhodně zavedeny do projektového prostředí, je nutné porozumět oběma těmto druhům metodik a navrhnout vhodný způsob jejich koexistence. Cílem této disertační práce je navrhnout metodiku řízení projektů agilního vývoje softwaru na základě PRINCE2 a Scrum. Přínosem této nové metodiky je obohacení jednoduché agilní metodiky Scrum o prvky projektového řízení a obohacení obecné metodiky řízení projektů o agilní přístupy a praktiky řízení agilních týmů. Disertační práce se v první části zabývá analýzou obecných metodik řízení projektů a dále analýzou agilních metodik se zaměřením na jejich užití, měření úspěšnosti projektů a identifikaci problémů, které existují u projektů vývoje softwaru. Před samotným návrhem metodiky je v praxi, ve velké nadnárodní logistické společnosti, proveden předvýzkum týkající se měření úspěšnosti projektů vývoje softwaru a identifikace problémů, které se vyskytovaly na těchto projektech. V další části práce je dále navržena zmíněná metodika. Navržená metodika byla zavedena ve zkoumané nadnárodní společnosti a pro ověření této metodiky byl proveden opětovný výzkum měření úspěšnosti projektů. Výsledky výzkumu prokázaly zvýšení úspěšnosti projektů, které byly řízeny pomocí této navržené metodiky. Dále byly také provedeny dvě případové studie, jejichž výstupem je potvrzení, že navržená metodika je použitelná a pomáhá řešit problémy, které se vyskytují u projektů vývoje softwaru.
Klíčová slova: agilní řízení projektů; vývoj softwaru; agilní metodiky; PRINCE2; řízení projektů; Scrum
Název práce: Management of agile software development projects based on PRINCE2 and Scrum
Autor(ka) práce: Tománek, Martin
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Říhová, Zora
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena; Šimek, Radek; Lacko, Branislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Software development projects often fail. Recently the agile software development frameworks have been massively adopted and used to overcome the root causes of the project failure. The use of the agile frameworks results in the more successful delivery of smaller software development projects. Companies however implemented in the past many generic project management frameworks and still use them to manage the full portfolio of their projects especially the medium and large software development projects. In such cases the agile development teams are organized in projects that are managed by project managers according to these generic project management frameworks. Both these frameworks must be analysed and tailored carefully to be successfully applied together. The objective of this dissertation thesis is to design the agile software development project management framework based on PRINCE2 and Scrum frameworks. The benefits of this new framework are the enrichment of the simple agile framework Scrum by project management elements and the enrichment of the generic project management framework PRINCE2 by the agile principles and agile team management practices. The first part of the thesis is focused on the analysis of project management and agile development frameworks. The main focus is on the current usage, the measurement of the project success and the identification of problems that the projects face to. Prior to the design of the new framework the research was executed in the global company to discover the specific problems in software development projects and to measure the actual project success rate. The framework is then designed in the next part. The framework was successfully implemented in the same global company and the project success rate was again analysed. The result is positive and the implementation of this framework resulted in the improved project success rate. Also two additional case studies were conducted to check the viability of the designed framework.
Klíčová slova: PRINCE2; Scrum; software development; agile frameworks; project management; agile project management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2010
Datum podání práce: 14. 10. 2015
Datum obhajoby: 22. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27955/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: