Produktová inovace v oblasti mobilních aplikací

Název práce: Produktová inovácia v oblasti mobilných aplikácií
Autor(ka) práce: Michaličová, Alexandra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Jiřička, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca má za účel zistiť, či zavedením novej funkcionality do mobilnej aplikácie, na základe existujúcich konkurenčných trendov, dokáže vybraná aplikácia získať novú pozíciu na trhu. Na zhodnotenie nám slúži zber dát a spätnej väzby od užívateľov. Práca pritom poukazuje na rôzne aspekty spojené s produktovým manažmentom v praxi. V teoretickej časti sa venuje definovaniu produktového manažmentu a mobilnej aplikácie ako produktu, popisuje produktovú inováciu a metodiky využívané pri riadení produktu. Úlohou praktickej časti je výber novej funkcionality, ktorou je zavedenie programu pre firmy, popis všetkých aspektov pri príprave funkcionality a následne jej vývoj. Z analýzy získaných dát a spätnej väzby od užívateľov práca vyhodnocuje jej prínos pre spoločnosť Liftago a jeho postavenie na konkurenčnom trhu.
Klíčová slova: produktová inovácia; taxi služba; mobilná aplikácia; konkurenčná analýza; firemný program; produktový manažment
Název práce: Produktová inovace v oblasti mobilních aplikací
Autor(ka) práce: Michaličová, Alexandra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Jiřička, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce má za účel zjistit, zda zavedením nové funkcionality do mobilní aplikace, na základě stávajících konkurenčních trendů, dokáže vybraná aplikace získat novou pozici na trhu. Na zhodnocení nám slouží sběr dat a zpětné vazby od uživatelů. Práce přitom poukazuje na různé aspekty spojené s produktovým managementem v praxi. V teoretické části se věnuje definování produktového managementu a mobilní aplikace jako produktu, popisuje produktovou inovaci a metodiky využívané při řízení produktu. Úkolem praktické části je výběr nové funkcionality, kterou je zavedení programu pro firmy, popis všech aspektů při přípravě funkcionality a následně její vývoj. Z analýzy získaných dat a zpětné vazby od uživatelů práce vyhodnocuje její přínos pro společnost Liftago a jeho postavení na konkurenčním trhu.
Klíčová slova: produktová inovace; firemní program; taxi služba; konkurenční analýza; mobilní aplikace; produktový management
Název práce: Product innovation in mobile applications
Autor(ka) práce: Michaličová, Alexandra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Jiřička, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Aim of this master thesis is to determine whether the introduction of new functionality into mobile application based on existing competitive trends, can grant selected application a new position on the market. To evaluate the hypothesis we used data collection and feedback from users. Thesis shows introduces various aspects associated with product management in practice. The theoretical part defines the product management and mobile applications as products, product innovation and describes the methodology used within management of the product. The goal of the practical part is the selection process of the new functionality, which is corporate program, description of all aspects of the preparation of the functionality and consequently its development. Based on the data and the feedback from users we evaluate its contribution to the company Liftago and its new positioning on the market.
Klíčová slova: mobile application; taxi service; product innovation; competitive analysis; business program; product management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 6. 2015
Datum podání práce: 17. 4. 2016
Datum obhajoby: 6. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53520/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: