Aktivní politika zaměstnanosti

Název práce: Aktivní politika zaměstnanosti
Autor(ka) práce: Pajmová, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Soušková, Milena
Oponenti práce: Spirit, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této bakalářské práce je aktivní politika zaměstnanosti, zejména nástroje, jejichž prostřednictvím se stát snaží o snížení míry nezaměstnanosti a zvýšení kvality lidského kapitálu. Cílem bakalářské práce je zhodnotit aktivní politiku zaměstnanosti realizovanou v regionu Vysočina. První kapitola práce vymezuje pojmy, které s problematikou souvisí, jako například trh práce, nezaměstnanost či rizikové skupiny trhu práce. Tato kapitola popisuje rovněž samotnou státní politiku zaměstnanosti a její dělení na politiku aktivní a pasivní. Druhá kapitola práce se zabývá nástroji aktivní politiky zaměstnanosti tak, jak je vymezuje zákonná úprava. Třetí část práce je zaměřena na charakteristiku trhu práce v regionu Vysočina a na nástroje v regionu používané, jejich uplatňování a působení.
Klíčová slova: trh práce; aktivní a pasivní politika zaměstnanosti; nástroje aktivní politiky zaměstnanosti; státní politika zaměstnanosti; rizikové skupiny trhu práce; nezaměstnanost
Název práce: Active Employment Policy
Autor(ka) práce: Pajmová, Lenka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Soušková, Milena
Oponenti práce: Spirit, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the issue of the active employment policy, especially with the instruments used by the state to decrease the unemployment rate and to increase the quality of the labour force. The subject of the bachelor thesis is the analysis of the active employment policy realized in the district Vysočina. The first part of the thesis defines the terms connected with the issue of the thesis, for example the labour market, unemployment or disadvantaged groups of the labour market. This chapter describes also the state employment policy and its dividing into active and passive employment policy. The second part of the thesis deals with the active employment policy instruments according to the law. The third part is focused on the description of the labour market in the district Vysočina and the analysis of the instruments used in this region, on their application and effects.
Klíčová slova: active and passive employment policy; active employment policy instruments; state employment policy; disadvantaged groups af the labour market; unemployment; labour market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 6. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2016
Datum obhajoby: 9. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53412/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: