Marketingová komunikace ekonomicko-manažerských vysokých škol a její efektivita s ohledem na zájem uchazečů o studium

Název práce: Marketingová komunikace ekonomicko-manažerských vysokých škol a její efektivita s ohledem na zájem uchazečů o studium
Autor(ka) práce: Hrabětová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Svoboda, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce si klade za cíl zanalyzovat, zda souvisejí objemy televizních, rádiových a tiskových reklam ekonomicko-manažerských vysokých škol s počty podaných přihlášek ke studiu na tyto školy. Cílem je najít, zda data nějak vzájemně korespondují. Data jsou v práci zpracována pomocí popisné analýzy sekundárních dat. Práce vychází z mediálních dat Admosphere společnosti Mediaresearch, a. s., které představují přehledy o veškerých realizovaných reklamách vysokých škol v České republice za roky 2011-2013. Data jsou porovnávána s veřejně přístupnými přehledy o zájmu uchazečů o studium na vysokých školách v ČR v letech 2011-2013. Teoretická část se zabývá marketingovou komunikací vysoký škol, jejími cíli a rozebírá nejvyužívanější typy komunikace. Dále je blíže zkoumána televizní, rádiová a tisková reklama. Analytická část analyzuje zmíněná mediální a školská data. Zkoumání probíhá nejprve v rámci celého ekonomického oboru, následně je blíže zkoumáno šest vysokých škol. V závěru práce je posuzováno, zda spolu data korespondují.
Klíčová slova: marketing školy; ekektivita reklamy; reklama vysokých škol; zájem o studium
Název práce: Marketing Communications of Economic-Management Universities and its Effectiveness with Regard to the Interest of Applicants
Autor(ka) práce: Hrabětová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Svoboda, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis aims to analyze whether the volumes of TV, radio and print advertisements of economic- management universities relate to the number of applications at these universities. The goal is to find whether the data correspond to each other somehow. The data in the thesis are processed using descriptive analysis of secondary data. The thesis is based on media data Admosphere, Mediaresearch, a. s. These data presents an overview of all realized commercials of universities in the Czech Republic in 2011-2013. The data are compared with publicly accessible reports on interest of applicants for study at universities in the Czech Republic in 2011-2013. The theoretical part deals with marketing communications at university, its objectives and discusses the most widely used types of communication. There is also closely examined TV, radio and print advertising. The analytical part analyzes mentioned media and educational data. Analysis takes place first in the whole economic field, followed with close examination of six economic universities. In conclusion, it is judged whether the data correspond together.
Klíčová slova: interest of applicants for study; effectiveness of advertising; marketing communication of university; advertising of university

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 16. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49382/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: