Dědické právo v teorii a praxi

Název práce: Dědické právo v teorii a praxi
Autor(ka) práce: Pospíšilová, Nikola
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Spirit, Michal
Oponenti práce: Neděla, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Téma bakalářské práce "Dědické právo v teorii a praxi" se zabývá dědickým právem platným na území České republiky. V teoretické části se věnuji zásadám dědického práva, popisuji předpoklady vzniku dědického práva a následně se zabývám základními instituty, které upravuje Nový občanský zákoník. Důraz je kladen na instituty, které předchozí právní úprava neobsahovala nebo se jimi zabývala odlišně. V praktické části se soustředím na výpočet povinných dílů v případě, kdy je v závěti opomenut nepominutelný dědic.
Klíčová slova: pozůstalost; nepominutelný dědic; povinný díl; dědictví; závěť; zůstavitel; Občanský zákoník
Název práce: Inheritance Law in Theory and Practice
Autor(ka) práce: Pospíšilová, Nikola
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Spirit, Michal
Oponenti práce: Neděla, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the Bachelor thesis "Inheritance Law in Theory and Practice" deals with the law of succession applicable in the Czech Republic. In the theoretical part I pay attention to the principles of inheritance law, after that I describe preconditions of inheritance law and then I deal with fundamental provisions of the new Civil Code. I put the emphasis on provisions that previous legislation did not include or addressed them diferently. In the practical part I concentrate on the calculation of obligatory parts in inheritance by the law when the statutory heir is excluded in the will.
Klíčová slova: estate (of the deceased); inheritance; will; testator; statutory heir; obligatory part in inheritance by the law; Civil Code

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2015
Datum podání práce: 30. 6. 2016
Datum obhajoby: 9. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54020/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: