Optimalizace logistických procesů ve společnosti Vanad 2000 a.s

Název práce: Optimalizace logistických procesů ve společnosti Vanad 2000 a.s
Autor(ka) práce: Perná, Dita
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Říhová, Zora
Oponenti práce: Dobrovolný, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci logistických procesů ve společnosti Vanad 2000 a.s. V této společnosti je zaměstnáno okolo padesáti zaměstnanců, z tohoto důvodu se firma řadí mezi malé společnosti. Oblast logistiky byla zvolena především proto, že v současné době hraje logistika velmi výraznou roli při odlišení se od konkurence a získání konkurenční výhody. V práci jsou popsány vybrané procesy, u kterých je navržena optimalizace. Tyto vybrané procesy jsou následně graficky znázorněny pomocí diagramu BPMN. Cílem práce je vhodně analyzovat vybrané procesy a navrhnout reálné řešení jejich optimalizace.
Klíčová slova: optimalizace; logistika; proces
Název práce: Optimization of logistics processes in the company Vanad 2000 a.s
Autor(ka) práce: Perná, Dita
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Říhová, Zora
Oponenti práce: Dobrovolný, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on optimization of logistics processes in the company Vanad 2000 a.s. This company employs about fifty employees. Company is included among small companies from this reason. The logistics was chosen mainly because logistics has important role nowadays. Logistics is the main point to be different from the other companies and to gain a competitive advantage. Selected processes are described in this thesis. At these processes is designed optimization. We can find selected processes which are determined for optimization in this thesis. These processes are graphically displayed using BPMN diagram in the next part. The aim of dissertation is properly analyze selected processes and suggest a real solution of their optimization
Klíčová slova: optimization; logistics; process

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 5. 2015
Datum podání práce: 5. 5. 2016
Datum obhajoby: 3. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52997/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: