Role dohledu ve standardech projektového řízení

Název práce: The role of assurance within project management standards
Autor(ka) práce: Koch, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Oškrdal, Václav
Oponenti práce: Bílík, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis is focused on the role of assurance within project management standards. Firstly, the theoretical role of assurance was established based on the performed research. Three main areas of interest have been identified: Assurance over business, the project itself and the product. The role established in the theoretical part of the work was subsequently compared to information systems development methodologies and project management standards. From the comparison with AUP, Scrum and FDD methodologies, it seems that the better assurance is defined, the longer the feedback cycle is. During the comparison with the three most widespread project management standards - IPMA, PRINCE2 and PMBOK - various areas have been identified where these are not fully compliant with the theoretical role of assurance. Additions to IPMA and PMBOK have been created to support the compliance with the theoretically established role of assurance, fulfilling the objective set for the practical part of the work and providing benefits to IT project management professionals that struggle to deliver quality products while following one of the aforementioned standards.
Klíčová slova: Project Management Standards; IPMA; Information Systems Implementation Projects; ERP implementation; Software Quality Assurance; FDD; Scrum; AUP; PMBOK; PRINCE2; Project Assurance
Název práce: Role dohledu ve standardech projektového řízení
Autor(ka) práce: Koch, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Oškrdal, Václav
Oponenti práce: Bílík, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na roli dohledu ve standardech projektového řízení. Nejprve byla ustanovena teoretická role dohledu na základě provedené rešerše. Byly identifikovány tři hlavní oblasti zájmu: Dohled nad byznysem, projektem jako takovým a produktem. Role vytvořená v části teoretické byla následně porovnána s metodikami vývoje softwaru a se standardy projektového řízení. Z porovnání s metodikami AUP, Scrum a FDD se zdá, že čím lépe je dohled definován, tím delší je cyklus zpětné vazby. V průběhu porovnání se třemi nejrozšířenějšími standardy projektového řízení - IPMA, PRINCE2 a PMBOK - byla identifikována řada oblastí, ve kterých tyto nejsou zcela v souladu s teoreticky definovanou rolí dohledu. Byly vytvořeny přídavky do IPMA a PMBOK takové, aby podpořily soulad těchto standardů s teoreticky definovanou rolí dohledu, čímž byl naplněn cíl práce stanovený pro praktickou část a taktéž podpořen přínos práce pro pracovníky, kteří k řízení IT projektů využívají jeden z výše zmíněných standardů, přesto se však potýkají s problémy znemožňujícími dodávku kvalitních produktů.
Klíčová slova: Projektový dohled; FDD; Software Quality Assurance; Scrum; PRINCE2; IPMA; Standardy projektového řízení; AUP; PMBOK; Projekty informačních systémů; Implementace ERP

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 1. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2016
Datum obhajoby: 2. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57139/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: