Integrace programů do WCF webové služby

Název práce: Integrace programů do WCF webové služby
Autor(ka) práce: Chladík, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Horník, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá integrací samostatných .NET programů systému monitoringu fotovoltaických elektráren. Hlavním cílem práce je integrace poskytovaných funkcí programů do jednotného komunikačního rozhraní ve formě SOAP a REST kompatibilní webové služby za minimalizace vynaložených nákladů. Integrace je provedena pomocí nově vyvíjené integrační aplikace, která dynamicky generuje webovou službu prostřednictvím technologie WCF. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části je popsán stávající stav systému monitoringu fotovoltaických elektráren, jeho problémy a podmínky řešení. Podle těchto problémů a podmínek je navržen cílový stav systému. Druhá část je rozdělena do fází projektu podle metodiky OpenUp. Fáze zahájení obsahuje výběr technologií a přístupů, které jsou použity pro dosažení cílového stavu systému při dodržení stanovených podmínek řešení. Fáze rozpracování popisuje postup návrhu a definování nutných úloh vývoje a implementace. Ve fázi konstrukce je popsán vývoj a implementace úloh navrženého řešení v rámci integrační aplikace včetně serializace objektových typů. Ve fázi zavedení jsou popsány jednotlivé úlohy úpravy existujících programů za účelem dosažení integrace. V poslední části práce jsou popsány některé možné směry dalšího rozvoje řešení. Přínos této práce spočívá v uceleném zpracování všech hlavních úloh integrace programů.
Klíčová slova: WCF; .NET Framework; SOAP; REST; OpenUp; integrace; serializace; webová služba
Název práce: Integration of programs into WCF web service
Autor(ka) práce: Chladík, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Horník, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with integration of separate .NET programs of photovoltaic power plant monitoring system. The main goal is integration of functions provided by programs into a single communication interface in the form of SOAP and REST compatible web service while minimizing cost. The integration is performed using a newly developed integration application that dynamically generates a web service using WCF technology. The thesis is divided into three main parts. The first part describes the current state of the photovoltaic power plant monitoring system, its problems and solution conditions. According to these problems and conditions is designed the target state of the system. The second part is divided into phases of the project according to the OpenUP methodology. Inception phase contains a selection of technologies and approaches that are used to achieve the target state of the system in compliance with solution conditions. Elaboration phase describes how to design and define the necessary tasks of development and implementation. In construction phase is described development and implementation of tasks of designed solution within integration application including object type serialization. Transition phase describes the individual tasks of editing existing programs to achieve integration. The last part of this thesis describes some possible directions for further development of the solution. The contribution of this thesis consists in the comprehensive elaboration of all main tasks of integration of programs.
Klíčová slova: SOAP; integration; web service; WCF; serialization; .NET Framework; OpenUp; REST

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2014
Datum podání práce: 27. 4. 2016
Datum obhajoby: 9. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49230/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: