E-goverment - Informační systém datových schránek analýza a porovnání v rámci OVM

Název práce: E-goverment - Informační systém datových schránek analýza a porovnání v rámci OVM
Autor(ka) práce: Zahrádka, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Doucek, Petr
Oponenti práce: Luc, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá informačním systémem datových schránek (ISDS). Tento systém je popsán na základě zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů č. 300/2008 Sb., kterým je ISDS uveden do provozu. Na základě poskytnutých dat od pracovníků Odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra České republiky je analyzován provoz a náklady tohoto systému. Sledovaným obdobím je doba od června roku 2009, kdy došlo ke spuštění ISDS, do listopadu roku 2015. Dále je provedeno porovnání s obdobím před uvedením ISDS do provozu. V závěru práce je provedeno vícekriteriální hodnocení variant. Z výsledků vícekriteriálního hodnocení je rozhodnuto, že je systém pro uživatele přínosný a ISDS výrazně zlepšuje i zrychluje komunikaci uživatelů.
Klíčová slova: Informační systém datových schránek; elektronická komunikace; e-government; datová schránka; datová zpráva
Název práce: Traffic analysis of information system of data boxes
Autor(ka) práce: Zahrádka, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Doucek, Petr
Oponenti práce: Luc, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis describes information system of data boxes (ISDS). This system is characterized in terms of law about electronic operations and authorized conversion of documents no. 300/2008 commissioning the entire system. Based on statistical data provided by Ministry of the Interior, the system traffic and financial expenses are analyzed. Examined period is the start of the system in June 2009 and the end of period is October 2015. After analysis there is comparison with the period prior to launch of ISDS. Then I applied Multiple-criteria decision method on those two periods. Outcome of Multiple-criteria decision indicates that the ISDS is beneficial for users, rapidly enhances and accelerates electronic communication
Klíčová slova: e-government; data message; Information system of data boxes; electronic communication; data box

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2015
Datum podání práce: 6. 5. 2016
Datum obhajoby: 1. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55240/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: