Domov šťastného stáří

Název práce: Domov šťastného stáří
Autor(ka) práce: Paulíková, Olga
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Syrovátka, Oldřich
Oponenti práce: Novotná, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je studie proveditelnosti podnikatelského projektu z oblasti sociální péče. Cílem diplomové práce je vypracování studie, na jejímž základě bude (po zpracování podnikatelského plánu) možné založit a provozovat moderní domov pro seniory. Práce je rozdělena do několika tematických celků, kapitol. V první kapitole objasním pojmy související se studií proveditelnosti, v druhé kapitole nastíním problematiku stárnutí, sociálních služeb a legislativní rámec podnikání v tomto odvětví. Ve třetí kapitole Metodika seznámím čtenáře podrobně s postupem práce. Čtvrtá kapitola bude obsahovat detailně zpracované části studie proveditelnosti provedené na základě výsledků marketingového výzkumu. V závěru práce provedu zhodnocení návrhu a doporučím návrhy na zlepšení problémových oblastí.
Klíčová slova: domov důchodců; studie proveditelnosti; marketingový výzkum
Název práce: The Home of Happy Old Age
Autor(ka) práce: Paulíková, Olga
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Syrovátka, Oldřich
Oponenti práce: Novotná, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main subject of this diploma thesis is a study on viability of a business plan which is designed for the social care area. The goal of the thesis is creation of the study on which base it will be possible to found and to keep a modern seniors home. The work is divided to a few units, chapters. In the first chapter basic expressions, bound with the viability study, are explained. The second chapter deals with the aging and its aspects, social services and legislation connected with this area of undertaking. The next unit is called Methodics and contains the detailed formal procedure of creating the study. The fourth chapter focuses on the study itself, it compiles all its parts based on the marketing research. The conclusion is an evaluation of the design and comprises a recommendation for improving problematic areas.
Klíčová slova: seniors home; study on viability; marketing research

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 10. 2015
Datum podání práce: 28. 4. 2016
Datum obhajoby: 2. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54929/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: