Audit cloudových služeb pro malé a střední podniky

Název práce: Audit cloudových služeb pro malé a střední podniky
Autor(ka) práce: Kroft, Karel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svatá, Vlasta
Oponenti práce: Juříček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cloud computing přináší do světa informačních systémů řadu příležitostí, ale i nových rizik. Hlavním z nich je snížená schopnost zákazníků přímo kontrolovat bezpečnost systémů a informací, jejichž správa použitím cloudové služby přechází na poskytovatele. Tato práce se zabývá možnostmi provádění auditu cloudových služeb zejména z pohledu malých a středních podniků. Úvod práce terminologicky definuje audit informačního systému, charakterizuje cloudové služby a analyzuje mezinárodní legislativu. Představeny jsou standardizační organizace, vydávané standardy a metodiky, které jsou v IT oblasti obecně respektované. Pro zprostředkování důvěry v cloudu jsou důležité nezávislé audity třetích stran, a to zejména organizací specializujících se na přezkoumání a kontrolu poskytovatelů cloudových služeb. Na základě těchto východisek je sestaven rámcový postup prověření základních předpokladů podniku, poskytovatele a služeb, jejichž naplnění povede k efektivnímu a bezpečnému cloudovému IS. Navržené předpoklady poskytovatele jsou v závěru práce aplikovány na vybrané poskytovatele služeb.
Klíčová slova: audit; informační systém; informační bezpečnost; ochrana osobních údajů; legislativa; COBIT; IT standardy; cloud computing
Název práce: Cloud Computing Audit for Small and Medium Enterprises
Autor(ka) práce: Kroft, Karel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svatá, Vlasta
Oponenti práce: Juříček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cloud computing brings to the world of information systems many opportunities but also new risks. The main one is decreased customer ability to directly control the security of information and systems, because administration responsibility passes to providers. This thesis focuses on cloud services auditing from the small and medium enterprises perspective. In introduction, this work defines information system audit terminology, characterizes cloud services and analyzes international legislation. Standardization organizations, published standards and methodologies that are widely respected in IT field are introduced. For the trust mediation in the cloud are important independent third-party audits and organizations specializing in the examination and control of cloud providers. The assumptions list is assembled on this basis to support screening process and to check, whether enterprise, service providers and services are ready for creating efficient and safe cloud system. The assumptions are applied to selected cloud service providers.
Klíčová slova: audit; cloud computing; personal data protection; legislation; COBIT; IT standards; information system; information security

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 11. 2014
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 8. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50121/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: