Vytvoření predikčního modelu předpovědi počasí pomocí neuronové sítě a asociačních pravidel

Název práce: Creating a prediction model for weather forecasting based on artificial neural network supported by association rules mining
Autor(ka) práce: Kadlec, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Rauch, Jan
Oponenti práce: Berka, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This diploma thesis introduces three different methods of creating a neural network binary classifier for the purpose of automated weather prediction with attribute pre-selection using association rules and correlation patters mining by the LISp-Miner system. First part of the thesis consists of collection of theoretical knowledge enabling the creation of such predictive model, whereas the second part describes the creation of the model itself using the CRISP-DM methodology. Final part of the thesis analyses the performance of created classifiers and concludes the proposed methods and their possible benefits over training the network without attribute pre-selection.
Klíčová slova: neural networks; association rules; correlation; KL-miner; 4ft-miner; weather prediction
Název práce: Vytvoření predikčního modelu předpovědi počasí pomocí neuronové sítě a asociačních pravidel
Autor(ka) práce: Kadlec, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rauch, Jan
Oponenti práce: Berka, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce představuje tři různé způsoby výběru vhodných prediktorů pro konstrukci binárního klasifikátoru za účelem automatizované předpovědi počasí s využitím asociačních pravidel a kontingenční analýzy v systém LISp-Miner. První část práce se skládá ze sbírky teoretických znalostí, které přímo souvisí s vytvořením prediktivního modelu, zatímco druhá část popisuje tvorbu modelu jako takového pomocí metodiky CRISP-DM. Závěrečná část práce je věnována analýze výkonu vytvořených neuronových sítí a porovnání jednotlivých metod.
Klíčová slova: korelace; neuronové sítě; KL-Miner; asociační pravidla; 4ft-Miner; předpověď počasí

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Znalostní a webové technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2016
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 30. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56832/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: