Přístupy a praktiky k vývoji současných webových aplikací - realizace webové platformy pro tvorbu online vzdělávacích kurzů

Název práce: Přístupy a praktiky k vývoji současných webových aplikací - realizace webové platformy pro tvorbu online vzdělávacích kurzů
Autor(ka) práce: Hoch, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stanovská, Iva
Oponenti práce: Oliva, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce prochází všemi fázemi vývoje webových aplikací, rozebírá klíčové aktivity a obvyklé problémy v jednotlivých fázích a ukazuje vhodné principy a praktiky při jejich řešení. Popisované principy a praktiky neřeší dílčí vývojářské problémy pouze jako izolované části, ale zohledňují celkové řešení webové aplikace. Práce je určena především pro junior vývojáře, kteří jejím prostřednictvím mohou navázat na teoretické vědomosti získané při studiu a získat znalosti představující znalostní základnu každého vývojáře. Práce obsahuje příklady, poznatky a přínosy plynoucí z aplikace uvedených principů a praktik při vývoji webové platformy Leduvio.
Klíčová slova: Domain-Driven-Design; Doctrine; Symfony; Servisní vrstva; vývoj webových aplikací; PHP
Název práce: Principals and practices present a web application development - implementation of web platform for the creation educative courses
Autor(ka) práce: Hoch, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stanovská, Iva
Oponenti práce: Oliva, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with all web application development phases, analyses key activities and common issues of each phase and shows suitable principals and practices used to solve those issues. Described principals and practices do not only solve partial development problems just as isolated segments, but also takes into account overall web application solution. This thesis targets mostly junior developers, who through it might connect to their theoretical knowledge gained during studies and also gain knowledge representing the base knowledge of each developer. This thesis includes examples, findings and benefits resulting from an application of stated principals and practices during Leduvio platform development.
Klíčová slova: Service Layer; web application development; Symfony; Domain-Driven-Design; Doctrine; PHP

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 2. 2016
Datum podání práce: 6. 5. 2016
Datum obhajoby: 3. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56232/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: