Otázka Benešových dekretů před vstupem České republiky do Evropské unie

Název práce: Otázka Benešových dekretů před vstupem České republiky do Evropské unie
Autor(ka) práce: Marešová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Spirit, Michal
Oponenti práce: Kříž, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pod názvem Benešovy dekrety před vstupem České republiky do Evropské unie zkoumá Benešovy dekrety jako překážku pro přistoupení k EU. Práce si klade za cíl ověřit hypotézu, podle které Benešovy dekrety nemohly být v rozporu s právním řádem EU (acquis communautaire). Metodiky užívané pro práci jsou analýza právních dokumentů, deseti Benešových dekretů, amnestijního zákona a komparace právních posudků. První kapitola vymezuje pojem Benešovy dekrety a eliminuje dekrety pouze na deset, které jsou pro práci relevantní. Druhá kapitola pozoruje období po vydání Benešových dekretů a zabývá se sudetoněmeckou otázkou. Třetí kapitola se soustřeďuje na roli Benešových dekretů v současném právním řádu ČR. Poslední kapitola definuje podmínky pro vstup do EU, jejich plnění ČR a zároveň porovnává čtyři právní posudky, které se vyjádřily ke slučitelnosti Benešových dekretů a amnestijního zákona s acquis communautaire. Závěr práce shrnuje hlavní argumenty posudků a zodpovídá výzkumnou otázku a stanovenou hypotézu.
Klíčová slova: Československo; Benešovy dekrety; Acquis communautaire; Právní posudky; Evropská unie; Sudetoněmecká otázka; Amnestijní zákon; Česká republika
Název práce: Beneš-decrees and the accession of the Czech Republic to the European Union
Autor(ka) práce: Marešová, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Spirit, Michal
Oponenti práce: Kříž, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis called Beneš-decrees and the accession of the Czech Republic to the European Union focuses on the Beneš-decrees as a restriction of the accession to the EU. The thesis aims at verification of hypothesis which says that the Beneš-decrees could not be in contrary to EU law (acquis communautaire). Methodology used in my thesis are analysis of law documents, ten Beneš-decrees, Amnesty act and comparison of law opinions. The first chapter defines the concept of the Beneš-Decrees eleminating the number of decrees only to ten, which are relevant for my thesis. The second chapter summarizes the period of time after Beneš-decrees were published and deals with the Sudeten German question . The third chapter focuses on the role of the Beneš-decrees in the current legal order of the Czech Republic. The last chapter defines conditions needed for joining the EU, how the Czech Republic fulfilled these conditions and compares four legal opinions, which were expressing compatibility of Beneš-decrees and Amnesty act with acquis communautaire. In the end, I summarize the most relevant arguments mentioned in legal opinions and answer the scientific question and hypothesis I set in the begining.
Klíčová slova: Beneš-decrees; Czech Republic; Acquis communautaire; Sudeten German question; Amnesty act; Czechoslovakia; Legal opinions; European Union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2015
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 9. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53941/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: