Politická informovanost a participace vysokoškolských studentů: případová studie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Název práce: Politická informovanost a participace vysokoškolských studentů: případová studie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze
Autor(ka) práce: Outlá, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Němec, Jan
Oponenti práce: Müller, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá politickou informovaností a participací studentů Fakulty mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pro teoretické zakotvení tématu jsem se zabývala modely demokracie a významem politické participace v těchto modelech. Následně jsem popsala jednotlivé nástroje politické participace a podrobněji jsem se věnovala volební účasti, jejímu poklesu v České republice a důsledky tohoto poklesu. V souvislosti s tím jsem se zabývala volebními kampaněmi v České republice, především těmi negativními, a rolí masových médií v politice. Teoretickou část následuje případová studie. Jejím cílem bylo zjistit a popsat, zda se studenti Fakulty mezinárodních vztahů zajímají o dění na fakultě, zda jsou informovaní o politické situaci, zda politicky participují a jaké faktory mají vliv na jejich volební rozhodnutí a dlouhodobé politické preference.
Klíčová slova: politická participace; politická informovanost; volební kampaň; volební účast; demokracie
Název práce: Political awareness and participation of university students: case study of Faculty of International Relations, University of Economics in Prague
Autor(ka) práce: Outlá, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Němec, Jan
Oponenti práce: Müller, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
My thesis deals with political awareness and participation of students of Faculty of International Relations, University of Economics in Prague. In theoretical part I dealt with models of democracy and the significance of political participation in these models. Afterwards I described political participation tools, especially voter turnout, its decline in Czech Republic and its consequences. In connection with voter turnout I dealt with election campaigns in Czech Republic, especially the negative campaigns, and with the role of mass media in politics. Theoretical part is followed by case study. Its aim is to discover and describe, if the students of Faculty of International Relations are interested in faculty affairs, if they are aware of political situation, if they take part in political participation and what are the factors that influence them the most in decision-making and in their long term political preferences.
Klíčová slova: political participation; election campaign; voter turnout; democracy; political awareness

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 9. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 7. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53875/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: