Udržitelný cestovní ruch a šetrné formy cestovního ruchu CHKO Křivoklátsko

Název práce: Udržitelný cestovní ruch a šetrné formy cestovního ruchu CHKO Křivoklátsko
Autor(ka) práce: Pommerová, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Indrová, Jarmila
Oponenti práce: Chaloupka, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá udržitelným rozvojem cestovního ruchu a jeho šetrnými formami. Problematika je aplikována na příkladu chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Cílem práce je zhodnotit současný stav a potenciál udržitelného rozvoje cestovního ruchu včetně zmapování dostupnosti šetrných forem cestovního ruchu v rámci chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a nastínit perspektivy, potenciál a možnosti dalšího rozvoje. Teoretická část se věnuje vymezení pojmu udržitelného rozvoje, definici, indikátorům a principům, na kterých je problematika založena v obecné formě a také ve vztahu k cestovnímu ruchu. V praktické části je představena oblast jako destinace cestovního ruchu: atraktivity oblasti, živostní prostředí, materiálně technická základna, šetrné formy cestovního ruchu a potenciál rozvoje. Část práce tvoří analýza potenciálu udržitelného rozvoje cestovního ruchu chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko provedená na základě dotazníkového šetření mezi podnikateli v oblasti cestovního ruchu, účastníky cestovního ruchu, rezidenty kraje a subjekty veřejné správy. K celkovému zhodnocení stavu a potenciálu udržitelného rozvoje cestovního ruchu v kraji je využita a zpracována SWOT analýza.
Klíčová slova: šetrné formy cestovního ruchu; udržitelný rozvoj cestovního ruchu; CHKO Křivoklátsko
Název práce: Sustainable tourism development and environmental friendly tourism in the PLA Křivoklátsko
Autor(ka) práce: Pommerová, Monika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Indrová, Jarmila
Oponenti práce: Chaloupka, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work concerned with the sustainable development of tourism and its friendly forms. The issue is applied to the example of the protected area Křivoklátsko. The aim of Diploma Thesis is to evaluate the current status and potential of sustainable tourism development, including mapping the availability of sustainable forms of tourism within the protected area Křivoklátsko and outline prospects, potential and opportunities for further development. The theoretical part defines the concept of sustainable development, definition, indicators and principles on which it is based issues in general as well as in relation to tourism. In the practical part the region as a tourism destination: the attractiveness of the area, živostní environment, material and technical base, sound forms of tourism and development potential. Part of the work is the analysis of the potential for sustainable tourism development of the protected landscape area Křivoklátsko made on the basis of survey among entrepreneurs in tourism, tourists, residents and county public administration bodies. The overall assessment of the status and potential of sustainable tourism development in the region is used and SWOT analysis.
Klíčová slova: sustainable tourism development; environmental friendly tourism; protected area Křivoklátsko

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 5. 2013
Datum podání práce: 5. 5. 2016
Datum obhajoby: 1. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42974/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: