Podnikatelské modely na deep webu

Název práce: Podnikatelské modely na deep webu
Autor(ka) práce: Soukup, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šebesta, Michal
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce si klade za cíl analyzovat prostředí deep webu a vyhodnotit možnosti použití obchodních modelů z běžné internetové sítě. Práce je systematicky členěna do několika dílčích kapitol. V úvodní části práce jsou vysvětleny pojmy web, deep web a dark web, které se pak následně prolínají celou prací a jsou nezbytné pro její pochopení, dále je přiblížen pojem onion routingu a použití softwaru Tor spolu s porovnáním nástrojů použitelných k přístupu do dark webu. Hlavní část práce se zabývá analýzou obchodních modelů, jejich využití na běžném internetu včetně jejich způsobů monetizace a poté možností aplikace těchto modelů do prostředí dark webu. Důležitou částí této práce je analýza služeb vyskytujících se na dark webu a jejich vzájemné porovnání na základě několika vybraných dílčích kritérií u jednotlivých služeb. Závěrem práce je představen projekt Turris na kterém je poté aplikováno vytvoření relay node pro síť Tor.
Klíčová slova: tor; deep web; onion; relay node; business model; dark web; Turris
Název práce: Business models on deep web
Autor(ka) práce: Soukup, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šebesta, Michal
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis analyzes the deep web environment with the use of business models from the surface web. In the indroduction part of the thesis summarize terms web, deep web and dark web, these terms are intermingle the entire thesis, also brings the concept on Onion routing with use of Tor software. An inseparable part is the comparsion of tools which can be used for access to the dark web. The main part of the thesis analyzes most used business models on the surface web including their methods of monetization and after that author tries to apply these models in the dark web environment. An importat part of this work is the analysis a type of services occuring on the dark web and mutual comparison of several sub-criteria of each service. In the final part the thesis presents project Turris on which is applied to create a relay node for the Tor network.
Klíčová slova: Turris; relay node; deep web; business model; tor; dark web; cryptocurrencies

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2015
Datum podání práce: 12. 5. 2016
Datum obhajoby: 9. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56720/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: