Srovnání řešení správy dat v MySQL a MongoDB při použití Doctrine 2 ve frameworku Symfony 2

Název práce: Srovnání řešení správy dat v MySQL a MongoDB při použití Doctrine 2 ve frameworku Symfony 2
Autor(ka) práce: Firla, Dominik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Mittner, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá porovnáním relačního databázového systému a dokumentové databáze na teoretické i praktické úrovni. V teoretické části práce jsou vysvětleny principy relačních a dokumentových databází. Blíže jsou představeny databáze MySQL aMongoDB. V praktické části je realizováno řešení správy dat pro modelovou situaci. Oba systémy jsou porovnány jak z hlediska implementace, tak výkonu. Nabyté poznatky jsou shrnuté v závěru práce a měly by čtenáři napomoci při výběru správného databázového systému pro webovou aplikaci nejen v PHP frameworku Symfony. Součástí praktické části práce je také autorem vytvořený projekt, ve kterém jsou obě databáze pro modelovou situaci implementovány.
Klíčová slova: ODM; Vagrant; Symfony; MongoDB; MySQL; Databáze; ORM; Doctrine
Název práce: Comparison of data management solutions in MySQL and MongoDB while using Doctrine 2 in Symfony 2 framework
Autor(ka) práce: Firla, Dominik
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Mittner, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on comparing a relational database system with a document database on both theoretical and practical levels. In theoretical part of this thesis principles of relational and document databases are explained. Closer attention is given to MySQL and MongoDB databases. In practical part a solution to data management is realized for a model situation. Both systems are compared in terms of implementation and performance. Knowledge gained is summarized in conclusion of this thesis and should help a reader when choosing the right database system not only for a web application implementing PHP framework Symfony. Practical part of the thesis also includes an author-made project containing implementation of both databases in the model situation.
Klíčová slova: Database; ODM; Doctrine; Vagrant; ORM; MongoDB; MySQL; Symfony

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2015
Datum podání práce: 10. 5. 2016
Datum obhajoby: 17. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55210/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: