Ukázkový příklad vývoje Java SE aplikace dle návrhového vzoru MVC

Název práce: Ukázkový příklad vývoje Java SE aplikace dle návrhového vzoru MVC
Autor(ka) práce: Draslar, Josef
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Pecinovský, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cíl práce: Hlavním cílem bakalářské práce je na praktickém příkladě ukázat vývoj Java SE aplikace dle návrhového vzoru MVC, aplikace je dále založená na JavaFX a OOP principech. Dílčím cílem, který přímo vede k dosažení cíle hlavního, je vysvětlit logiku návrhového vzoru MVC. Dále je cílem stručně charakterizovat jednotlivé základní varianty vzoru MVC dané jeho vývojem. Výstupy: Hlavním výstupem je slovně okomentovaný zdrojový kód (v programovacím jazyce Java) postavený na principech OOP a především vybrané variantě MVC. Dílčím výstupem je stručný popis tohoto návrhového vzoru a jeho základních variací. Přínosy bakalářské práce: Práce je koncipována jako příručka pro studenty kurzu softwarového inženýrství, hlavním přínosem je tedy zpracování návodu na vývoj Java SE aplikací dle vybrané varianty návrhového vzoru MVC. Již existující tutoriály jsou zpravidla nedostačující, mezi tutoriály se nachází značné nekonzistence v podobě různého pojmenování stejných věcí, či prosazení subjektivních názorů autora, a v anglickém jazyce. Struktura práce: Práce je rozdělená na dvě části, v části první se zaměřím na objasnění návrhového vzoru jako takového, v části druhé krok za krokem popíšu tvorbu Java SE MVC aplikace za použití knihovny JavaFX, od návrhu a specifikace požadavků, přes stručný popis použitých technologií, vzorů a konstrukcí, až po konečnou implementaci.
Klíčová slova: Java SE; JavaFX; MVC; návrhový vzor; aplikace
Název práce: Copybook example of development of Java SE application according to MVC design patter
Autor(ka) práce: Draslar, Josef
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Pecinovský, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of thesis: The main goal of the thesis is to show practical example of development of Java SE application according to MVC design pattern, the application is going to be based on JavaFX and OOP principles. The partial goal, which strictly leads to achievement of the main goal, is to explain the logic of MVC design pattern. Other goal is to briefly describe basic MVC variants (according to its own development). Outputs: The main output is textually commented source code (in Java programming language) based on OOP principles and primarily on chosen MVC representation. Partial output is brief description of the design pattern and its variants. Thesis contribution: The thesis is designed to be a guide for students of software engineering course. Thus the main contribution is processing of guide for Java SE app development according to MVC design pattern. Already available tutorials are usually unsufficient, there is lots of inconsistency between these tutorials based or other naming conventions of the same things, subjectivity, last but not least there are nearly all in English. Thesis Structure: The thesis is divided into two sections, in the first section I am going to focus on clarification of the design pattern, in the second section I am going to describe (step by step) the development of Java SE MVC app with JavaFX, from design and specifying of requirements, through brief description of used technologies, patterns and constructions, to final implementation.
Klíčová slova: Java SE; JavaFX; MVC; design pattern; application

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 5. 2015
Datum podání práce: 4. 5. 2016
Datum obhajoby: 20. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52914/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: