Návrh agilní metodiky pro Business Intelligence projekty

Název práce: Návrh agilní metodiky pro Business Intelligence projekty
Autor(ka) práce: Huňáček, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem návrhu agilní metodiky pro Business Intelligence projekty. Práce přednáší problematiku Business Intelligence, prezentuje metodiky pro řízení projektů i věcné metodiky pro budování datových skladů. Prezentuje metodiky Scrum, BEAM* a Data Vault a přístupy pomodoro, Action Centered Leadership a 40hodinový pracovní týden. Na základě syntézy prezentovaných metodik a přístupů definuje metodiku pro řízení Business Intelligence projektů. Navržená metodika HooBI je novou, minimální metodikou pro uchopitelné agilní řízení Business Intelligence projektů postavených na datovém skladu obsahující věcné prvky Business Intelligence s metodami pro efektivní práci. Užití metodiky je dvoufázově verifikováno; prvotně pomocí porovnání řízení dříve reálně uskutečněného projektu bez zjevně použité metodiky s alternativou použití navržené metodiky HooBI, sekundárně pomocí posouzení expertem. Výsledná metodika by měla zjednodušit tvorbu a řízení Business Intelligence projektů a může sloužit profesionálům v oblasti Business Intelligence
Klíčová slova: HooBI; Business Intelligence; Metodika; Agilní; Datový sklad
Název práce: Design of an agile methodology for Business Intelligence projects
Autor(ka) práce: Huňáček, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master's thesis deals with the topic of designing an agile methodology for Business Intelligence projects. The thesis presents the topic of Business Intelligence, methodologies for managing projects and methodologies for data warehouse development. It presents Scrum, BEAM* and Data Vault methodologies as well as approaches like pomodoro, Action Centered Leadership and a 40-hour work week. Based on synthesis of presented methodologies and approaches this thesis defines the methodology for managing Business Intelligence projects. The newly designed methodology HooBI is a minimal methodology for agile management of Business Intelligence projects based on data warehouse, containing Business Intelligence elements and approaches for effective work. The usage of methodology is double verified; firstly, by comparison of managing a completed past project with its alternative of eventual usage of the designed methodology HooBI, secondly by expert review. The Methodology should simplify the development and management of Business Intelligence projects and can be used by professionals in the field of Business Intelligence.
Klíčová slova: HooBI; Methodology; Agile; Data Warehouse; Business Intelligence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 4. 2015
Datum podání práce: 20. 5. 2016
Datum obhajoby: 31. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52739/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: