Management krajiny třetí zóny CHKO Třeboňsko

Název práce: Management krajiny třetí zóny CHKO Třeboňsko
Autor(ka) práce: Poborský, Patrick
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Syrovátka, Oldřich
Oponenti práce: Wimmer, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je vytvořena za účelem zlepšení managementu krajiny v území kolem obcí Břilice, Přeseka, Dunajovice a Lužnice, které spadá převážně do třetí zóny CHKO Třeboňsko. Cílem práce je vyhodnotit environmentální podmínky tohoto území a na základě získaných poznatků navrhnout opatření, která povedou ke zlepšení funkční i estetické stránky krajiny. Problémem celé oblasti je velice intenzivní zemědělské využití. Krajina je monotónně protkána ornou půdou, odvodněna a zbavena většiny krajinných prvků, čímž je negativně ovlivněn její vzhled i přirozené funkce. Teoretická část bakalářské práce se zabývá obecnou charakteristikou krajiny a jejího managementu, vodním režimem, klimatickými změnami v krajině, územní ochranou a teorií o pozemkových úpravách či ekologické stabilitě. Náplní praktické části je jednak definování a hodnocení řešeného území doplněné o rozhovory s pracovníky příslušných institucí, dále pak identifikace konkrétních problémů území a zpracování návrhů opatření pro jejich řešení.
Klíčová slova: krajina; chráněná krajinná oblast; environmentální management
Název práce: Management of Landscape of third Zone CHKO Třeboňsko
Autor(ka) práce: Poborský, Patrick
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Syrovátka, Oldřich
Oponenti práce: Wimmer, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis was made in order to improve management of landscape of selected area, which is situated mostly in third zone of CHKO Třeboňsko. The first objective of this paper is to evaluate environmental conditions of selected area and identify major environmental problems that affect it's esthetic and functional aspects. Second objective is to design a set of remedial steps that needs to be implemented in order to improve the condition of local landscape. The gravest problem of selected area is very intensive agricultural exploitation, which resulted in various damages to area's environment. Landscape was largely transformed into the form of widespread fields. Area lacks natural landscape elements and furthermore was affected by undersurface drainage, which dries local relief and makes the renaturalisation impossible. Theoretical part of this thesis describes besides other subjects water regime of landscape, climatic changes, landscape protection, land adjustments, landscape management or landscape in general. Practical part focuses on analyzing selected area, identifying major problems and constructing a roster of necessary remedial steps.
Klíčová slova: environmental management; landscape; CHKO

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 4. 2015
Datum podání práce: 28. 4. 2016
Datum obhajoby: 15. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52656/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: